Vědecké konference

Vědecké konference

Na této stránce je uveden soupis vědeckých konferencí, kterých se MB zúčastnil. Odkazy vedou na příslušné příspěvky ve sbornících apod.

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1986

2016

Den Ivančeny. Konference o skautingu, odboji, totalitě  (Malenovice)
Příspěvek: Odboj slezských junáků jako součást odboje proti nacistické okupaci na Ostravsku.
Viz Odboj ostravských skautů a jejich zavraždění v dubnu 1945. In: Ivančena. Kamenné svědectví hrdinství a odvahy. Český Těšín, Muzeum Těšínska 2016, s. 25-41.

Média a dějiny  (Opava)
Spolupráce historiků s filmaři (spolu s Josefem Albrechtem z ČT Ostrava).

2015

Retribuce – spravedlnost, či odplata?  (Malá Skála)
Příspěvek: Materiály retribučních soudů jako pramen k dějinám okupace a odboje, a zhodnocení výsledků výzkumu k dějinám retribuce v ČSR (ČR) v posledních dvaceti letech.
Vydáno Historickým ústavem AV ČR v elektronické podobě.

75 lat Europejskiej Pamięci o Katyniu  (Český Těšín)
Příspěvek: Wyniki badań nad ofiarami Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji.

Vydrancováno – ale kým? Protektorát Čechy a Morava a okupovaná Evropa ve světle nacistických krádeží  (Praha, 21. − 22. 10. 2015)
Příspěvek: Hlavní rysy okupační politiky v Protektorátu Čechy a Morava a ve zbytku českých zemí.
Viz The main features of occupation policy in the Protectorate of Bohemia and Moravia and the rest of the Czech Lands. In: The main features of occupation policy in the Protectorate of Bohemia and Moravia and the rest of the Czech Lands. In: Plundered, But By Whom? Protectorate of Bohemia and Moravia and Occupied Europe in the Light of the Nazi-Art Looting. Proceedings of an international academic conference held on Prague on 21-22 October, 2005. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of World War II Victims, p. font-bold. o., 2015, p. 9-15.

Stopami Poláků na českém / rakouském Slezsku (Śladami Polaków na czeskim / austriackim Śląsku)  (Petrovice u Karviné, 22. − 23. 10. 2015)
Příspěvek: Osudy slezských policistů ze Zaolzí (1938–1940).
In: Śladami Polaków na czeskim / austriackim Śląsku. – Stopami Poláků v českém / rakouském Slezsku. Ed. Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický. Częstochowa, Fundacja „Silva Rerum Polonarum“ 2016, s. 338-359. [Bohemica I].

Čas – místa – lidé. Systém nacistických táborů v letech 2. světové války  (Český Těšín)
Moderátor I. bloku Těšínsko a Sudety za války a zdejší táborový systém.

Průmyslové dělnictvo a politické režimy v letech 1938–1948  (Opava)
Příspěvek: Kritérium dělnického původu u obětí tzv. katyňského zločinu.

50−lecie Sekcji Historii Regionu ZG PZKO  (Český Těšín)
Příspěvek: Wpływ zmian ustrojowych na przełomie lat 1989–1990 na język i treść pojmowania historii regionalnej.
Má vyjít ve sborníku ze zasedání v roce 2017.
(další informace, fotografie a krátké video z konference)

2014

Odboj a kolaborace 1939–1945. K otázkám vývoje terminologie  (Malá Skála)
Vystoupení v diskusi.

Českoslovenští Židé mezi oběťmi politických represí v Sovětském svazu  (Praha)
Příspěvek: Českoslovenští Židé mezi oběťmi politických represí v Sovětském svazu.

Podíl Volyňských Čechů na vzniku a obnově Československa  (Praha, Senát PČR)
Příspěvek: Politické perzekuce Čechů na Ukrajině v době sovětského režimu.
In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 29, 2015, č. 2, s. 32-45.

2013

Česká polonistická studia v evropském kontextu  (Praha, 11. − 12. 9. 2013)
Příspěvek: Polské aspekty v programu středoevropských studií Slezské univerzity v Opavě.
In: BARON, Roman – MADECKI, Roman a kol.: Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha, Historický ústav 2014, s. 240-244. [Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., řada A, sv. 56 / Opera Instituti Historici Pragae, Series A – Monographia, Volume 56].

„Západ versus Východ“ nebo společná Evropa? Rozdílné koncepce výzkumu provenience, dokumentace a identifikace uloupených kulturních statků a možnosti mezinárodní spolupráce v Evropě a ve světě  (Praha, 8. − 9. 10. 2013)
Předsedající 6. panelu Výzkum provenience jako nová akademická disciplína.
Viz „The West“ Versus „The East“ or The United Europe?. Ed. by M. Borák. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of WWII Victims, p.font-bold.o, 2014. 213 p.

Totalitaryzm i pamiętanie. Śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu. „Colloquium Opole 2013“  (Opole)
Moderování a řízení sekce Od Machtübernahme do końca niemieckiej historii na Śląsku.

Rusko a střední Evropa z pohledu zkoumání politických, ekonomických i intelektuálních migrací  (Opava)
Příspěvek: Metodika a výsledky výzkumu politické a jiné emigrace do Sovětského svazu ve 20. – 50. letech XX. století.

2012

90 rocznica utworzenia Policji Województwa Śląskiego 1922-2012  (Katowice, 25. 10. 2012)
Příspěvek: Policja Województwa Śląskiego na Zaolziu 1938-1939.
Viz Struktura a činnost Policie Slezského vojvodství na Těšínsku v letech 1938–1939. Časopis Slezského zemského muzea, Série B – vědy historické, r. 62, 2013, s. 1-23.
Personální složení jednotek Policie Slezského vojvodství na Těšínsku v letech 1938–1939. Časopis Slezského zemského muzea, Série B – vědy historické, r. 64, 2015, s. 61-78.

Ukrajina-Čechija: istorija ta s‘ogodennja  (Oděsa)
Promítání filmu Prychovani straty (Zatajené popravy) o výsledcích výzkumu perzekuce čs. občanů v SSSR.

2011

Ostraváci za dráty – nacistické a komunistické lágry ve vzpomínkách pamětníků  (Ostrava)
VI. ročník studentské konference
Příspěvek: Čechoslováci v Gulagu. In: Moderní dějiny.cz.

Česko-polské vztahy za II. světové války  (Český Těšín)
Příspěvek: Oběti katyňského zločinu z Těšínska.

Istorija političeskich repressij i soprotivlenija nesvobode v SSSR  (Moskva)
Příspěvek: Presledovanije čechov i graždan Čechoslovakiji v SSSR v 1918-1945 gg.
In: Škoĺnyje uroki po teme „Istorija političeskich repressij i soprotivlenije nesvobode v SSSR“. Naučn. red. I. A. Mišina. Moskva, Izd. Prava čeloveka 2012, s. 534-542.

Analýza sociální reality v příhraničí po vstupu do Unie  (Opava)
Řízení konference.

Plebiscyt górnośląski i powstania – refleksje z perspektywy 90-lecia  (Opole)
Příspěvek: Losy powstańców śląskich w kampanii wrześniowej 1939 r. na Śląsku Cieszyńskim.
In: Plebiscyt i powstania śląskie 1919-1921 – po 90 latach. Pod red. nauk. Michała Lisa, Leokadii Drożdż. Opole, Instytut Śląski 2012, s. 134-144.

2010

Ostrava v době protektorátu  (Ostrava)
Příspěvek: Akce Nisko nad Sanem – první transport evropských židů.
Viz Transporty do Niska nad Sanem. In: Moderní dějiny.cz.
Transporty_do_Niska_nad_Sanem.pdf  (50 kB, zdroj)

KSČ v ilegalitě a exilu (1938 – 1945). Metodologické problémy výzkumu  (Malá Skála)
Příspěvek: Odraz propagandy Kominterny v ilegálním tisku ostravských komunistů na počátku II. světové války.
In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek VIII. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. v nakladatelství Dokořán, 2011 , s. 30-51.

…zostaly po nich nie tylko guziky… / …zůstaly po nich nejen knoflíky…  (Český Těšín)
Příspěvek: Zbrodnia katyńska i ofiary ze Śląska Cieszyńskiego / Katyňský zločin a oběti z Těšínského Slezska.
In: Katyń – Pamięć Narodu. Publikacja okolicznościowa z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej / Katyň – Paměť národa. Sborník k 70. výročí katyňského zločinu. Český Těšín, Kongres Poláků v ČR 2010, s. 3-20.

Český Těšín 1920-1989. II. část - Válečné a poválečné osudy města  (Český Těšín, 21. 10. 2010)
Příspěvek: Těšín za války a německé okupace.
In: Český Těšín. Válečné a poválečné osudy města. Opava, Slezská univerzita v Opavě (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd) a Muzeum Těšínska 2011, s. 21-41.
(web konference)

„Museums for Social Harmony“. 22nd General Conference of ICOM and 25th General Assembly of the International Council of Museums  (Shanghai)
Příspěvek: Útočiště českých židů v Šanghaji (1939–1945).
(web konference)

2009

Okupace, kolaborace, retribuce  (Praha, březen 2009)
Příspěvěk: Fenomén německé volkslisty.
In: PEJČOCH, I. – PLACHÝ, J. a kol. Okupace, kolaborace, retribuce. Praha, Ministerstvo obrany České republiky 2010, s. 111-119.

300 lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim  (Cieszyn, 21. − 22. 5. 2009)
Příspěvěk: Ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego wśród ofiar Katynia, Ostaszkowa i Miednoje.
In: Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie. Pod red. Renaty Czyż, Wacława Gojniczka i Daniela Spratka. Cieszyn, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie 2010, s. 226-234.

Holocaust Era Assets  (pořádáno vládou České republiky v rámci českého předsednictví v Radě EU 26. – 30. 6. 2009 v Praze a Terezíně)
Podíl na přípravě konference a referát v sekci Looted Art: The identification of works of art belonging to Holocaust victims and the possibility of restoring them to their original owners (using the example of the Silesian Regional Museum).
In: Holocaust Era Assets. Conference Proceedings. Ed. Jiří Schneider, Jakub Klepal, Irena Kalhousová. Prague, Forum 2000 Foundation, 2009, s. 857-864.
(web konference)

První deportace evropských Židů. Transporty do Niska nad Sanem 1939 – 1940  (Ostrava)
Příspěvěk: Deportace do Niska nad Sanem a jejich místo v historii holocaustu.
Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, FF OU, 2010, č. 2, s. 150-168.

Ostravská židovská kultura a holocaust Židů za II. světové války  (Ostrava)
Příspěvěk: Transport ostravských Židů do Niska nad Sanem a jeho historické souvislosti.

Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života  (Opava)
Účast v diskusi.

2008

Sesja wspomnieniowa z okazji 100 rocznicy urodzin Emanuela Guziura (29. 2. 1908 − 1. 2. 1989)  (Český Těšín)
Vystoupení v diskusi.

2007

Źródła jako klucz poznania historii  (Český Těšín)
Příspěvek: Prameny k dějinám Těšínska v moskevských archivech.

Z pamięcią ku przyszłości  (Rydułtowy)
Příspěvek: Pamięć Katynia po obu stronach Śląska.
In: Z pamięcią ku przyszłości. Rydułtowy, Rydułtowy 2007, s. 107-126.

Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych  (Wrocław)
Příspěvek: Okres 1938-1945.
In: Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych. Wrocław, Uniwersytet Wrocławski 2007, s. 125.

Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů. Přání nebo realita?  (Liberec)
Editor příspěvků z konference, viz:
Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů. Přání nebo realita? Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Liberci (24. – 26. října 2007). Editor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v. v. i., v nakladatelství Tilia 2008. 305 s. ISBN 80-7285-069-5, 80-7285-068-7.

Seminář historiků II. světové války  (Malá Skála u Turnova)
pořádaný Ústavem pro soudobé Nové projekty výzkumu období let 1938-1945 ve Slezsku, relace in: Slezský sborník, 16, 2008, č. 2.

První pražský seminář. Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století  (Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR)
Příspěvek: Českoslovenští Židé – oběti gulagů a popravišť v Sovětském svazu.
In: První pražský seminář. Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století. Uspořádala H. Machačová. Praha, Spolek akademiků – Židů v nakladatelství Varius 2008, s. 97-110.

Československý exil 1938 − 1989 v zahraničních archivech (Brno)
Příspěvek: Osudy československého exilu v ústředních archivech Ruské federace v Moskvě.

Periodizace dějin Slezska  (Opava, 11. − 12. 12. 2007)
Příspěvek: K problémům periodizace dějin Slezska v letech 1938-1945
In: K periodizaci dějin Slezska. Opava, Slezská univerzita 2008, s. 189−197.

2006

Opavské a opolské Slezsko v Evropské unii. Problémy prvních let členství se zřetelem na společenské proměny  (Opava, 10. − 11. 11. 2006)
Příspěvek: Soudobé problémy odškodnění obětí druhé světové války v České republice.
In: Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej, Opava 2007, s. 39-49.

Nové dokumenty k historii česko-ruských (sovětských) vztahů  (Praha)
Příspěvek: Možnosti a problémy studia pramenů o perzekuci československých občanů v SSSR v letech 1918-1956.
(web konference)

Výzkum perzekuce československých občanů v Sovětském svazu 1918-1956  (Praha)
Příspěvek: Výzkum a evidence obětí perzekuce z řad Čechů, československých občanů a obyvatel českých zemí v Sovětském svazu v letech 1918 – 1956
In: Výzkum perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956), Opava 2007, s. 10-40.

Beetween Russia and Germany. The problem of displaced cultural goods in Central Europe in 2000-2006  (Varšava)
Relace: Terezínské listy, 35, 2007, s. 151-168.
Mezi_Ruskem_a_Nemeckem.pdf  (1,7 MB, zdroj)

Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej  (Łambinowice-Opole)
Příspěvek: Ofiary zbrodni katyńskich w Republice Czeskiej w świetle nowych ustaleń.
Łambinowicki Rocznik Muzealny [Opole], 30, 2007, s. 63-84.

2005

Identifikace předmětů po obětech holocaustu ve sbírkách muzeí a galerií ČR  (Praha)
Příspěvek: Některé možnosti muzejní identifikace předmětů patřících obětem holocaustu.
In: Ztracené dědictví. Praha 2006, s. 76-82.

VII. World Congress of ICCEES  (Berlin)
Řízení panelu VI.9 The Situation of National Minorities in the Post-Communist Countries of Central Europe.
Relace: VII. světový kongres ICCEES v Berlíně a jeho české souvislosti, Slezský sborník, 103, 2005, č. 4, s. 209-305.
(web konference)

Represje sowieckie wobec społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej 1944-1956  (Piotrków Trybunalski)
Příspěvek: Formy i rozmiar represji wobec Czechów i mieszkańców ziem czeskich w Związku Radzieckim do 1956 r. Stan badań.
In: Rogut, D., Adamczyk, A. (eds.): Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956, Zelów 2005, s. 323-341.

Budoucnost ztraceného kulturního dědictví  (Český Krumlov, 22. – 24. 11. 2005)
Editor příspěvků z konference, viz:
Budoucnost ztraceného dědictví. Soudobé dějiny, XIII, 2006, č. 3-4, s. 507-526
The Future of the Lost Cultural Heritage, ed. by M. Borák, Prague 2006, 385 s.
Budoucnost ztraceného kulturního dědictví, ed. M. Borák, Praha 2007, 373 s.

Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Postsocjalistyczny bagaż a unijne realia  (Głuchołazy)
Příspěvek: Proměny obrazu „toho druhého“ v česko-polských vztazích v pohraničních regionech (předpoklady a možnosti výzkumu)_
In: Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej, Opole 2006, s. 98-117.

2004

Museli pracovat pro Říši  (Praha)
Příspěvek: Tábory pro Poláky ve Slezsku (1939, 1942-1945)
In: Museli pracovat pro Říši, Praha 2004, s. 124-137.

Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39 – 1945 – 1989  (Wrocław)
Příspěvek: Dwie koncepcje oporu na Śląsku Cieszyńskim (Zaolziu) w latach 1938 − 1945.
In: Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością, Cz. I, Warszawa 2007, s. 137-143.

Metody výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám  (Praha)
Příspěvek: [Problematika menšin ve studijním programu Slezské univerzity v Opavě](/publikace/sborniky.html#sb53.
In: Metody výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám, Praha 2005, s. 27-30

Terezín 2004. Stav a perspektivy historiografie terezínského ghetta  (Terezín)
Příspěvek: Prameny k transportům z opavského obvodu Sudetské župy do Terezína.
In: Terezínské listy, 33, 2005, s. 36-44.

Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů. Regiony a integrační procesy po vstupu do EU  (Opava, 26. – 27. 11. 2004)
Příspěvek: Problémy menšinových médií na příkladu polské národnostní menšiny v ČR
In: Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich, Opava 2005, s. 127-133.

2003

Dobra kultury i problemy własności. Doświadczenia Europy Środkowej po 1989 roku  (Warszawa, 30. − 31. května 2003)
Relace: Kulturní statky a problémy vlastnictví. Zkušenosti střední Evropy po roce 1989. Terezínské listy, 32, 2004, s. 85-94.

VI. mezinárodní pracovní setkání vojenských historiků  (Podivice)
Vystoupení v diskusi.

Zatýkání občanů v regionu Těšínska za doby 2. světové války  (Orlová-Lutyně)
Vystoupení v diskusi.

Wincenty Witos na emigracji  (Jablunkov)
Vystoupení v diskusi.

Polacy i Czesi między Rosją a Niemcami (XIX − XXI w.)  (Kłodzko, Międzygórze, 13. − 16. 10. 2003)
Polacy i Czesi między Rosją i Niemcami (XIX − XXI wiek), red. R. Gładkiewicz, M. Borák, Wrocław 2008.

Zmizelé dědictví kulturních statků  (Brno, 20. – 21. 11. 2003)
Příspěvek: O restitucích kulturních statků obětí holokaustu. Soudobé dějiny, XI, 2004, č. 1-2, s. 282-299.
Viz též sborník příspěvků z konference: The Lost Heritage of Cultural Assets, ed. by M. Borák, Prague 2005, 187 s.

2002

Osudy československých občanů v bývalém SSSR 1918−1956  (AV ČR Praha, 20. 2. 2002)
Příspěvek: Českoslovenští občané z území dnešní České republiky perzekvovaní v SSSR.
In: BORÁK, M. a kol., Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR, Praha 2003, s. 7-205.

Poválečná justice a národní podoby antisemitismu  (AV ČR Praha, 10. – 11. 12. 2002)
Příspěvek: Postih provinění vůči Židům před retribučními soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 (výsledky výzkumu)
In: Poválečná justice a národní podoby antisemitismu, Praha–Opava 2002, s. 363-373.

Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí  (Opava)
Účast v diskusi a podíl na řízení jednání.

Česká polonistika a polská bohemistika v uplynulém desetiletí  (Praha)
Viz Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století / Czeska polonistyka i polska bohemistyka na przełomie stuleci. Redakce Mečislav Borák a Ryszard Gładkiewicz. Praha 2009. 299 s.

Losy jeńców wojennych różnych narodowości po zakończeniu II wojny światowej  (Łambinowice-Opole)
Příspěvek: Czechosłowaccy jeńcy wojenni w ZSRR 1945-1955 (problem weryfikacji narodowości i obywatelstwa w sowieckiej ewidencji)
Łambinowicki Rocznik Muzealny [Opole], 25, 2002, s. 109-120.

2001

Vězeňské systémy v Československu a ve střední Evropě 1945−1955  (Praha)
Příspěvek: Materiály k perzekuci československých občanů ve 30.-50. letech v SSSR v ruských archivech
In: Vězeňské systémy v Československu a ve střední Evropě 1945-1955. Opava 2001, s. 76-86.

Česká společnost v dobách první a druhé světové války  (Historický ústav AV ČR Praha)
Příspěvek: Vlastenectví Poláků v českých zemích za první a za druhé světové války.
In: Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci), Praha 2003, s. 93-102.

Židia v Československu 1918−1945  (Nitra)
Příspěvek: Změny v postavení židovské městské komunity v Ostravě (1938-1945).
Česko-slovenská historická ročenka 2001, Brno 2001, s. 85-91.

Česká krajanská komunita ve světě. Možnosti a meze výzkumu (Ostrava)
Příspěvek: Prameny k perzekuci české menšiny a československého exilu v bývalém SSSR v ruských archivech.
Acta universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Historica, 31, 2002, s. 383-397.
Prameny_k_perzekuci_cs_exilu_v_SSSR.pdf  (130 kB, zdroj)

Dějiny Horního Slezska  (Opava)
Příspěvek: Těšínské Slezsko v rámci okupovaného pohraničí v letech 1938−1945.
In: Historie okupovaného pohraničí 1938-1945, sv. 11, Ústí nad Labem 2006, s. 83-135.

Jagello 2001. Konferece k česko-polským vztahům  (Ostrava)
Vystoupení v diskusi.

Otázky národní identity – determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti  (Opava)
Vystoupení v diskusi.

2000

Dzieje i kultura Żydów na Śląsku  (Wrocław)
Příspěvek: Sytuacja ludności żydowskiej na obszarze czeskiego Śląska w okresie okupacji (1938-1945).
Śląsk Opolski, 11, 2001, nr 2 (44), s. 38-44.
(český překlad)

Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945−1955  (Praha)
Příspěvek: Archivní fondy k retribučnímu soudnictví v České republice
In: Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945-1955. Praha 2001, příloha časopisu České vězeňství, 2001, č. 3, s. 150-175.

Národní podoby antisemitismu: židovská problematika a antisemitismus ve spisech MLS a trestních komisí ONV v letech 1945−1948  (Olomouc)
Příspěvek: Postih provinění vůči Židům před retribučními soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 (výsledky výzkumu).
In: _Poválečná justice a národní podoby antisemitismu
. Praha–Opava 2002, s. 363-373.

Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v Európe v rokoch 1939−1945  (Banská Bystrica, 24. – 25. 10. 2000)
Příspěvek: Odboj na území českého Slezska v letech 1938-1945.
In: Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Liptovský Mikuláš 2001, s. 69-79.

Stereotypy i uprzedzenia w stosunkach między Polakami, Niemcami i Czechami  (Opole)
Podíl na realizaci výstavy karikatur s názvem Stereotypy i uprzedzenia wobec sąsiadów w karykaturach czeskich.

Polacy na Zaolziu/Poláci na Těšínsku  (Český Těšín, 13. − 14. 10. 2000)
Příspěvek: Stav a perspektivy výzkumu dějin polské národnostní menšiny v ČSR (ČR)
In: Szymeczek, J. (ed.): Polacy na Zaolziu (Poláci na Těšínsku) 1920-2000. Czeski Cieszyn 2002, s. 31-48.

Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů. Překonávání bariér  (Opava)
Příspěvek: Předsudky a stereotypy v česko-polských vztazích na Těšínsku a možnosti výzkumu.

Od transformace k transformaci. Československo a Polsko v letech 1948−1989  (Praha)
Vystoupení v diskusi.

Arbeitstreffen der Vertreter der Partnerorganisationen – Podmínky odškodnění totálně nasazených na práce do Říše  (Warszawa)
Příspěvek: Nucené nasazení Poláků na práce do Říše v letech 1939-1945 (s přihlédnutím k Polákům z Těšínska).
Slezský sborník, 99, 2001, s. 95-108.

Historyczne i współczesne problemy Śląska Cieszyńskiego  (Cieszyn)
Příspěvek: Česká historiografie k dějinám Těšínska za druhé světové války (1939-1945)
In: Stan i potrzeby badań nad dziejami Śląska Cieszyńskiego. Pod red. I. Panica. Cieszyn, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Cieszynie 2000, s. 106-118.

Odszkodowanie ofiar II wojny światowej  (Český Těšín)
Příspěvek: Specifika nacistické perzekuce obyvatel Těšínska.
In: Nucené nasazení Poláků na práce do Říše v letech 1939-1945 (s přihlédnutím k Polákům z Těšínska). Slezský sborník, 99, 2001, s. 95-108.

1999

Katyň – neznámé souvislosti  (Praha)
Příspěvek: Oběti katyňských zločinů z řad občanů ČSR.

Postavení obyvatel Těšínska za 2. světové války  (Český Těšín)
Příspěvek: Postavení obyvatel Těšínska za 2. světové války.

Fenomén holocaust  (Praha)
Příspěvek: Antisemitismus a židovská otázka ve světle materiálů retribučních soudů.
In: Fenomén holocaust. Praha - Terezín 1999, s. 103-107.
Anglický překlad: Anti-Semitism and the Jewish Question in the Czech Lands in the Light of Documents of the Retribution Courts. In: The Holocaust Phenomenon. Prague - Terezín 1999, p. 108-113.
Antisemitismus_retribucni_soudy.pdf  (80 kB)

Rok 1944  (Praha)
Příspěvek: Vyústění koncepcí českého a polského národního odboje na Těšínsku.
In: Válečný rok 1944. Praha 2001, s. 160-164.

Jazyk a školstvo národnostných menšín na Slovensku a v krajinách strednej Európy ve 2. polovine XX. Storočia  (Stará Lesná)
Příspěvek: Problém dvojjazyčnosti na Těšínsku po roce 1990.
Človek a spoločnosť, roč. 3, 2000, č. 1.
Problem_dvojjazycnosti_na_Tesinsku.pdf  (140 kB, zdroj)

Tradice československé a české armády  (Praha)
Příspěvek: Tradice čs. státnosti a armády v činnosti SZMO a jeho expozicích.

1998

Národnostní menšiny a majoritní společnost v ČR  (Opava)
Příspěvek: Problémy polské menšiny v České republice v devadesátých letech
In: Národnostní menšiny a majoritní společnosti v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století. Opava-Praha 1998, s. 230-241.

Slezsko v dějinách českého státu  (Opava)
Příspěvek: Stav výzkumu dějin českého Slezska v období let 1938-1945
In: Slezsko v dějinách českého státu. Opava 1998, s. 283-291.

Mezníky československé státnosti a armáda  (Brno)
Příspěvek: Boje československé armády na Slovensku a Podkarpatské Rusi (říjen 1938-březen 1939).
Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C-D, 2, 1999, s. 123-128.

Československo 1918−1938. Osudy demokracie ve střední Evropě  (Praha)
Příspěvek: Role Slezska v zahraničních vztazích ČSR vůči Německu a Polsku v letech 1918-1938.
In: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Praha 1999, s. 566-570 (spoluautor R. Žáček).

Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej niepodległości  (Cieszyn)
Příspěvek: Zadržování přepravy válečného materiálu přes Československo do Polska v letech 1919-1920.
In: Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej niepodległości 1918-1920. Cieszyn 1999, s. 86-95.

Vznik ČSR v roce 1918 a Podkarpatská Rus  (Praha)
Příspěvek: Obrana republiky na Podkarpatské Rusi v letech 1938-1939.
In: Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus. Edice Podkarpatská Rus, sv. 21, Praha 1999, s. 87-95.

60 rocznica pogromu Żydów w Niemczech  (Opole)
Příspěvek: Wydarzenia „nocy kryształowej” i ich oddźwięk na terenach Czechosłowacji
In: Colloquium Opole ’98 − 60 rocznica pogromu Żydów w Niemczech. Opole 2000, s. 49-60.

Tisk na Těšínsku  (Havířov−Životice)
Vystoupení v diskusi.

1997

Internačné formy politickej perzekúcie II.  (Košice)
Příspěvek: Výzkum mechanismu mimosoudních perzekucí na Moravě a ve Slezsku v letech 1945-1954.
In: Internačné formy politickej perzekúcie II. Košice 2002, s. 43-62.

Dějiny Opavy  (Opava)
Příspěvek: Opava v letech 1938-1945.

Rok 1942 v českém odboji  (Praha)
Příspěvek: Odboj ve Slezsku.
In: Rok 1942 v českém odboji. Praha 1999, s. 60-62.

Podkarpatská Rus v dějinách Československa  (Prešov)
Příspěvek: Obrana Podkarpatské Rusi (říjen 1938-březen 1939).
Česko-slovenská historická ročenka 1997, Brno 1997, s. 165-178.

Partyzánské hnutí v českých zemích v období let 1942−1945  (Praha)
Vystoupení v diskusi.

Stan i potrzeby badań nad historią Cieszyna  (Cieszyn)
Příspěvek: Stav a perspektivy výzkumu dějin Českého Těšína
In: Stan i potrzeby badań nad dziejami Cieszyna. Cieszyn 1998, s. 66-68 (spoluautor R. Žáček).

1996

Problémy historie ve střední Evropě dneška (Praha)
Vystoupení v diskusi.

Losy Żydów na Śląsku Cieszyńskim  (Cieszyn)
Příspěvek: Osudy židů z českého Těšínska.

Terezín 1941−1996  (Terezín)
Vystoupení v diskusi.

Počátky československého vojenského odboje 1939−1940  (Praha)
Vystoupení v diskusi.

1995

Transformační a rozvojové procesy v česko-polském příhraničí  (Opole)
Příspěvek: Stosunki czesko-polskie w świadomości Polaków na Śląsku Cieszyńskim po 1989 roku.
In: Strefa pogranicza Polska-Czechy. Opole 1996, s. 63-69.

Terezínské ghetto 1945−1995  (Terezín)
Relace: Dějiny terezínského ghetta.
Časopis Slezského zemského muzea, série B, 43, 1994, s. 189-192.

1994

Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau  (Praha)
Vstoupení v diskusi.

Etnika v pohybu  (Opava)
Příspěvek: Poláci v České republice po roce 1989 a sporná místa česko-polských vztahů.
Slezský sborník, 93, 1995, č. 1-2, s. 67-70.

Paměť válek a odbojů v Česko-Slovensku, střední Evropě a ve Francii  (Stará Lesná)
Příspěvek: Sporná místa česko-polských vztahů v paměti polské menšiny v ČR po roce 1989.
Překlad: Les conflits du passé dans la mémoire de la minorité polonaise en République tchèque après 1989. La Nouvelle Alternative. Revue pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de l‘Est. Paris, Juin 1995, No 38, p. 34-36.

Česko-slovensko-polské vztahy v letech 1938-1939  (Opava)
Příspěvek: Česká diverze na Těšínsku v letech 1938-1939.
Slezský sborník, 94/1996, č. 1, s. 45-53.

Akce Nisko v historii „konečného řešení“ židovské otázky  (Ostrava)
Příspěvek: Příprava a průběh niských transportů.
In: Nisko 1939/1994. Ostrava 1995, s. 100-105.

50. výročí vzniku koncentračního tábora v Litoměřicích  (Terezín)
Příspěvek: Lokalizace objektů „Richardu“ v leteckých snímcích německé a americké zpravodajské služby.

50 rocznica tragedii żywocickiej  (Havířov-Bludovice)
Příspěvek: Żywocicki mord – symbol tragedii ludu zaolziańskiego.
Podle studie Nazistowska akcja likwidacyjna w Żywocicach (6 VIII 1944 r.) i jej sprawcy. Zaranie Śląskie, Katowice, Śląski Instytut Naukowy 1993, 54/1991, nr 1-2, s. 47-64.

Otázky česko-polského sousedství  (Praha)
Příspěvek: Příprava a problémy realizace Nástinu dějin Těšínska.

Ziemie polskie w czasie I i II wojny światowej  (Warszawa)
Vystoupení v diskusi.

1993

Katyň – zločin století  (Český Těšín)
Příspěvek: Oběti Katyně z Těšínska – výsledky výzkumu.
In: Symbol Katynia. Zaolziańskie ofiary obozów i więzień w ZSRR. Czeski Cieszyn 1991, 203 s.

Kolaborace a okupační politika v protektorátě 1939−1945  (Praha)
Příspěvek: Volkslista a kolaborace.

Żołnierze polscy w niewoli radzieckiej w świetle najnowszych badań  (Opole)
Příspěvek: Nieznane świadectwa czeskie i słowackie o zbrodniach na polskich żołnierzach w ZSRR w 1939 r.
Relace viz: Najświeższe badania katyńskie. Głos Ludu, 30.9.1993, část příspěvku in: Svědectví ze Slovenska. Těšínsko, 37/1994, č. 3, s. 18-20.

Dějiny a paměť, kolaborace a rezistence  (Praha)
Příspěvek: Katyňský zločin a fenomén „Slezského odboje“ v povědomí obyvatel Těšínska.

Les régimes post-communistes et la mémoire du temps présent  (Paris)
Příspěvek: Katyn dans la mémoire des Tchèques et des Polonais de Silésie.
In: La Nouvelle Alternative, Revue pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de l‘Est. Paris, Décembre 1993, No 32, p. 28-31.

Rozpad Rakouska-Uherska a fenomén versailleského systému ve střední Evropě  (Opava)
Příspěvek: Vliv sporu o Těšínsko, Oravu a Spiš na rozklad versailleského systému ve střední Evropě (společně s R. Žáčkem).
Viz monografie Ukradené vesnice. Musí Češi platit za 8 slovenských obcí? Spoluautor Rudolf Žáček. Český Těšín, Muzeum Těšínska v nakladatelství Sfinga 1993. 32 s. + 3 map. příl. ISBN 80-85491-43-5.

Nacjonalizm w historii  (Katowice)
Příspěvek: O moravském separatismu (společně s R. Žáčkem).

Działania bojowe na froncie południowym III powstania śląskiego  (Rybnik, Wodzisław Śląski, Racibórz)
Příspěvek: Situace r. 1919 na Záolzí.

Konferencja Batalionów Pracy  (Siemianowice Śląskie)
Příspěvek: Międzynarodowa Federacja Wojskowych Obozów Pracy Przymusowej.

Organizacja wywiadu AK „Stragan“ na Śląsku Cieszyńskim  (Cieszyn)
Příspěvek: O činnosti polských výzvědných služeb na Záolzí.

K historii pomocných technických praporů v ČSR  (Ostrava)
Příspěvek: Historie PTP v Československu.
Využito in: Fenomén tzv. vojenských táborů nucené práce v Československu a jeho mezinárodní souvislosti. Slezský sborník, 98/2000, s. 78-92.

1992

Tragédia slovenských židov  (Banská Bystrica)
Relace: Tragédia slovenských židov. Slezský sborník, 89, 1992, č. 3-4, s. 290-292.

„Vernichtung durch Arbeit“  (Terezín)
Příspěvek: „Polenlágry“ − zvláštní druh nacistických koncentračních táborů ve Slezsku.
Těšínsko, 37/1994, č. 4, s. 24-27.

Heydrichiáda  (Praha)
Vystoupení v diskusi.

Slezsko – kultura tří národů  (Hradec nad Moravicí)
Podíl na hlavním referátu D. Gawreckého.

Internačné formy politickej perzekúcie  (Poprad)
Příspěvek: Tábory nucené práce na Ostravsku.
In: Internačné formy politickej perzekúcie. Košice 1992, s. 25-33.

100 let Joži Vochaly  (Frýdek-Místek)
Příspěvek: Joža Vochala a Slezský odboj.
Práce a studie Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, 8, 1993, s. 28-34.

1991

Tábory nucené práce a jiné projevy politické perzekuce v Československu 1948−1954  (Opava)
Příspěvek: K činnosti ostravských komisí pro zařazování osob do TNP (1948-1953).
In: Tábory nucené práce a další projevy perzekuce 1948-1954. Opava 1991, s. 28-54 (spoluautorka M. Janáková, vlastní podíl 60 %).

1990

Slezsko v československo-polských vztazích 1918−1947  (Opava)
Příspěvek: K výzkumu problematiky českého a polského národního odboje na odtrženém území Těšínska v letech 1938-1945.
In: Slezsko v československo-polských vztazích 1918-1947. Opava 1991, s. 50-54.

Slovensko v letech druhé světové války  (Častá u Bratislavy)
Příspěvek: K postavení slovenských dělníků na Těšínsku za okupace.

Rola Śląska Cieszyńskiego w czechosłowacko-polskich stosunkach od 1918 do dziś  (Bohumín)
Příspěvek: Česko-polské vztahy na Těšínsku v letech 1918−1947.
In: Úloha Těšínska v československo-polských vztazích od 1918 dodnes, Bohumín 1991, s. 1-15 (podíl na příspěvku D. Gawreckého a kol.).

1989

Národnostní otázka v Československu  (Opava)
Vystoupení v diskusi.

1986

Obozy dla Polaków – Polenlagry  (Cieszyn)
Příspěvek: K historii Polenlágrů na území dnešního Československa.
Částečně In: Relacja z poszukiwania obozu. Głos Ziemi Cieszyńskiej, 26/1986, nr 27, s. 4.

Kontakt