Publikace v cizích jazycích či vydané v cizině

Publikace v cizích jazycích či vydané v cizině

Na této stránce je uveden soupis textů, které byly publikovány v některém z cizích jazyků nebo v zahraničí. Odkazy míří na příslušné monografie nebo statě ve sbornících či periodikách. Díla jsou v rámci každého jazyka řazena zpětně chronologicky.

Polsky (či v Polsku)

Osudy slezských policistů ze Zaolzí (1938–1940). In: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku. – Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Ed. Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický. Częstochowa, Fundacja „Silva Rerum Polonarum“ 2016, s. 338-359. [Bohemica I]. ISBN 978-83-945669-0-6.

O badaniach nad czeskimi ofiarami represji politycznych w byłym Związku Sowieckim. In: Prace Komisji Naukowych. Zeszyt Nr 40, Polska AkademiaNauk, Oddział w Katowicach, Katowice 2016, s. 230-234. ISBN 978-83-88657-56-6.

Losy powstańców śląskich w kampanii wrześniowej 1939 r. na Śląsku Cieszyńskim. In: Plebiscyt i powstania śląskie 1919-1921 – po 90 latach. Pod red. nauk. Michała Lisa, Leokadii Drożdż. Opole, Instytut Śląski 2012, s. 134-144. ISBN 978-83-7126-286-9, 978-83-7511-155-2.

Śląsk Cieszyński podczas okupacji niemieckiej. Część 1-2. Wiarus. Kwartalnik Stowarzyszenia Wojskowej Historii Śląska Cieszyńskiego, 2011, nr 1(66), marzec 2011, s. 6-7, nr 2(67), czerwiec 2011, s. 2-3.

Ofiary Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji. Opava, Slezské zemské muzeum 2011. 320 s. ISBN 978-80-86224-81-7.

Konflikt o Śląsk Cieszyński: W czechosłowackiej i czeskiej historiografii. In: Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu. Red. Joachim Bahlcke, Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek. Gliwice, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 2011, s. 451-456. ISBN 978-83.60470-41-1, ISBN 978-83-60353-99-8, ISBN 978-83-932012-1-1.

Ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego wśród ofiar Katynia, Ostaszkowa i Miednoje. In: Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie. Pod red. Renaty Czyż, Wacława Gojniczka i Daniela Spratka. Cieszyn, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie 2010, s. 226-234. ISBN 978-83-907639-6-5.

Spisy ofiar zbrodni / Seznamy obětí zločinu. In: Katyń – Pamięć Narodu. Publikacja okolicznościowa z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej / Katyň – Paměť národa. Sborník k 70. výročí katyňského zločinu. Český Těšín, Kongres Poláků v ČR 2010, s. 28-47. ISBN 978-80-87381-01-4.

Zbrodnia katyńska i ofiary ze Śląska Cieszyńskiego / Katyňský zločin a oběti z Těšínského Slezska. In: Katyń – Pamięć Narodu. Publikacja okolicznościowa z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej / Katyň – Paměť národa. Sborník k 70. výročí katyňského zločinu. Český Těšín, Kongres Poláků v ČR 2010, s. 3-20. ISBN 978-80-87381-01-4.

Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století / Czeska polonistyka i polska bohemistyka na przełomie stuleci. Redakce Mečislav Borák a Ryszard Gładkiewicz. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2009. 299 s. ISBN 978-80-7308-298-7.

Śląsk Opolski i Opavski w Unii Europejskiej / Opolské a opavské Slezsko v Evropské unii. Problemy pierwszych lat czlonkostwa w stosunku do przemian społecznych / Problémy prvních let členství se zřetelem na společenské proměny. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Slezská univerzita v Opavě (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav veřejné správy a regionální politiky) 2007. 282 s. ISBN 978-80-7248-432-4.

Nie nastał jeszcze czas pokuty… Zwrot, 58, 2007, nr 2 (687), s. 15-17.

Okres 1938-1945. In: Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych. Red. Marek Czapliński, Janusz Dębicki, Tomasz Przerwa. Wrocław, Uniwersytet Wrocławski 2007, s. 125. ISBN 83-913944-9-2.

Ofiary zbrodni katyńskich w Republice Czeskiej w świetle nowych ustaleń. Łambinowicki Rocznik Muzealny, t. 30, Opole 2007, s. 63-84. ISSN 0137-5199.

Pamięć Katynia po obu stronach Śląska. In: Z pamięcią ku przyszłości. Rydułtowy, Urząd Miasta Rydułtowy 2007, s. 107-126. ISBN 978-83-907476-6-8.

Dwie koncepcje oporu na Śląsku Cieszyńskim (Zaolziu) w latach 1938-1945. In: Miedzy przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39 – 1945 – 1989. Część I. Pod red. P. Blažka, Pawła Jaworskiego, Ł. Kamińskiego. Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej 2007, s. 137-143. ISBN 978-83-60464-36-6.

Przemiany obrazu sąsiada w czesko-polskich relacjach regionów pogranicza (założenia i możliwości badawcze). In: Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Postsocjalistyczny bagaż i unijne realia/Opolské a opavské Slezsko v Evropské unii. Postoscialistická zátěž a unijní reálie. Opole 2006, s. 107-117. Překlad studie Proměny obrazu „toho druhého“ v česko-polských vztazích v pohraničních regionech (předpoklady a možnosti výzkumu). In: tamtéž, s. 98-106.

Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich / Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů. Regiony i procesy integracyjne po wejściu do Unii Europejskiej / Regiony a integrační procesy po vstupu do Evropské unie. Sborník příspěvků. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2005. 320 s. ISBN 80-7248-329-3.

Formy i rozmiar represji wobec Czechów i mieszkańców ziem czeskich w Związku Radzieckim do 1956 r. Stan badań. In: Rogut, D., Adamczyk, A. (eds.) Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956. Zelów 2005, s. 323-341

Starcie zbrojne polskiego i czechosłowackiego wojska pod Czacą 25 listopada 1938 roku. In: Od Zaolzia po Jaworynę. Rewindykacje graniczne jesienią 1938 roku. Pod red. Roberta Kowalskiego. Prace Komisji Historii Wojskowości, tom III. Nowy Targ, Polskie Towarzystwo Historyczne 2004, s. 69-100. ISBN 83-920393-6-X.

Śmierć na połoninach Zakarpacia. Kalendarz Śląski, 39/2003, s. 127-140.

Wstęp. In: Toboła, O.: Lutyńskie tango i inne historie wojenne z Zaolzia. Czeski Cieszyn 2003, s. 7-17.

Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich / Opolské a opavské Slezsko ve směru evropských standardů. Aktywność społeczna mieszkańców pogranicza / Společenská aktivita obyvatel pohraničí. Sborník příspěvků. Edičně připravil M. Borák. Opava, Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2003. 219 s. ISBN 80-7248-227-0.

Żwirkowisko – przemiany symbolu. In: Żwirkowisko. Historia i współczesność miejsca pamięci legendarnych lotników polskich Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Praca zbiorowa pod red. Józefa Szymeczka. Czeski Cieszyn, Kongres Polaków w Republice Czeskiej w wydawnictwie Olza 2002, s. 84-114.

Stav a perspektivy výzkumu dějin polské národnostní menšiny v ČSR (ČR). In: Szymeczek, J. (ed.): Polacy na Zaolziu/Poláci na Těšínsku 1920-2000. Czeski Cieszyn 2002, s. 31-48.

Czechosłowaccy jeńcy wojenni w ZSRR 1945-1955 (problem weryfikacji narodowości i obywatelstwa w sowieckiej ewidencji). In: Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej. Łambinowicki Rocznik Muzealny, 25, Opole 2002, s. 109-120.

Porwanie Orła białego. Kalendarz Śląski, 37/2001, s. 133-138. Překlad studie Únos „bílého orla“. Incident u polského konzulátu v Moravské Ostravě 26. 12. 1939. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 20/2001, s. 466-472.

Sytuacja ludności żydowskiej na obszarze czeskiego Śląska w okresie okupacji (1938-1945). Śląsk Opolski, 11, 2001, nr 2 (44), s. 38-44. Překlad studie Situace židovského obyvatelstva na území českého Slezska v době okupace (1938-1945). In: Židé ve Slezsku. Český Těšín, Muzeum Těšínska 2001, s. 142-152.

Największa zbrodnia w historii Zaolzia. Podróż do Miednoje. Kalendarz Śląski, 37/2001, s. 106-111.

Mata Hari z konsulatu. Kalendarz Śląski, 36, 2000, s. 184-186.

Łotewska afera Pawła Kubisza. Kalendarz Śląski, 36/2000, s. 110-112.

Wydarzenia „nocy kryształowej” i ich oddźwięk na terenach Czechosłowacji. In: Colloquium Opole ’98 - 60 rocznica pogromu Żydów w Niemczech. Opole, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu 2000, s. 49-60.

Česká historiografie k dějinám Těšínska za druhé světové války (1939-1945). In: Stan i potrzeby badań nad dziejami Śląska Cieszyńskiego. Pod red. I. Panica. Cieszyn, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Cieszynie 2000, s. 106-118.

Rozmowy Polaków z Beneszem w sprawie polskich transportów wojskowych przez Czechosłowację w lipcu i sierpniu 1920 r. Pamiętnik Cieszyński, 14, 1999, s. 110-118.

Nieznane egzekucje Polaków. Kalendarz Śląski, 35/1999, s. 99-102.

Pod opieką policji. Kalendarz Śląski, 34/1998, s. 138-139.

Ucieczka z transportu śmierci. Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Warszawa 1998, Nr 34, s. 193-196.. Přetisk: Ucieczka z transportu śmierci. Kalendarz Śląski, 34/1998, s. 126-129.

Stav a perspektivy výzkumu dějin Českého Těšína. Spoluautor Rudolf Žáček. In: Stan i perspektywy badań nad dziejami Cieszyna. Pod red. Idziego Panica i Krzysztofa Nowaka. Cieszyn, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Cieszynie 1998, s. 66-68.

Problematika historie Těšína. Spoluautor Rudolf Žáček. In: Stan i potrzeby badań nad dziejami Cieszyna. Pod red. Idziego Panica i Krzysztofa Nowaka. Cieszyn, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Cieszynie 1998, s. 62-65.

Dlaczego kłamał Franciszek Hajek? Biuletyn Katyński, 1997, nr. 42, s. 55-69.

Nieudana misja. Kalendarz Śląski, 33/1997, s. 69-75. Překlad studie Humanitární akce nebo provokace? Polská potravinová pomoc Těšínsku v červnu 1945. Těšínsko, 40/1997, č. 1, s. 10-14.

Czy Polacy chcieli porwać Hlinkę?. Kalendarz Śląski, 33/1997, s. 141-146. Překlad článku Únos Andreje Hlinky. Těšínsko, 39/1996, č. 4, s. 7-11.

Wojenne metryki. Głos Ludu, 2 kwietnia 1996 r. Překlad článku Válečné matriky z Karvinska. Těšínsko, 39/1996, č. 2, s. 28.

Stosunki czesko-polskie w świadomości Polaków na Śląsku Cieszyńskim po 1989 roku. In: Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju. Materiały z konferencji międzynarodowej Opole-Ostrawa 19-21 kwietnia 1995 r. Pod red. Krystiana Heffnera i Wiesława Drobka. Opole, Panstwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu 1996, s. 63-69.

Czeska dywersja na Zaolziu 1938-1939. Slezský odboj. Głos Ludu, 21 marca - 18 kwietnia 1996. Překlad studie Česká diverze na Těšínsku v letech 1938-1939. Slezský sborník, 94/1996, č. 1, s. 45-53.

Pierwsze dni okupacji hitlerowskiej na Śląsku Cieszyńskim. Pamiętnik Cieszyński, 9/1994, s. 132-143.

Wilhelm Kosarz i „czeska czwórka“. Kalendarz Śląski, 30/1994, s. 69-77.

W obcym mundurze. Kalendarz Śląski, 30/1994, s. 52-53.

Atak na tunel. Napad niemiecki na Przelęcz Jabłonkowską 26.VIII.1939 r.. Kalendarz Śląski, 30/1994, s. 35-41.

Pamięć nie opuszcza żywych. Zwrot, 45/1993, nr 4, s. 8-15.

Zapomniany obóz. „Polenlager“ nr 83 w Beneszowie Dolnym. Kalendarz Śląski, 29/1993, s. 67-75.

Echa katyńskie. Kalendarz Śląski, 29/1993, s. 49-52.

Trzy spowiedzi Franciszka Kozika. Suplement. Pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich w Krakowie. Kraków, kwiecień 1993, nr 22, s. 3-7.

Zaolziańskie ofiary Katynia. Łambinowicki Rocznik Muzealny. Opole, 15/1992, s. 20-27.

Śląsk Cieszyński w latach 1938-1945. In: Borák, M., Gawrecki, D. (eds.): Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego. Ostrawa-Praga 1992, s. 102-117. Překlad z knihy Nástin dějin Těšínska, Ostrava-Praha 1992, s. 102-117).

Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego. Red. M. Borák, D. Gawrecki. Ostrawa–Praga 1992, 263 s. Překlad knihy Nástin dějin Těšínska. Red. M. Borák a D. Gawrecki. Ostrava–Praha 1992, 263 s.

Nazistowska akcja likwidacyjna w Żywocicach (6 VIII 1944 r.) i jej sprawcy. Zaranie Śląskie, Katowice, Śląski Instytut Naukowy 1993, 54/1991, nr 1-2, s. 47-64.

Symbol Katynia. Zaolziańskie ofiary obozów i więzień w ZSRR. Przeł. Otylia Toboła. Czeski Cieszyn, ZG PZKO Czeski Cieszyn 1991. 203 s.

Katyńskie blizny. Z listów czytelników o ofiarach obozów w ZSRR. Część 1-9. Głos Ludu 19.7. - 20.9.1990.

Nie tylko Katyń. Część 1-11. Głos Ludu 12.4. - 17.5., 12.7. a 23.12.1990, 24.1.1991.

Zaginęli bez wieści? Część 1-3. Głos Ludu, 27.1., 3.2. a 5.4.1990.

Głos historii (Groby w Lesie Katyńskim, Obóz w Ostaszkowie, Obóz w Starobielsku). Szkice i dialog. Kwartalnik społeczno-kulturalny. Polish Evangelical Institut in Stockholm, 11/1990, nr 40, s. 32-40.

Uwaga! Niebezpieczny agitator! Głos Ludu, 23.3.1989, s. 3. Překlad článku Válečné osudy Karola Śliwky. Těšínsko, 32/1989, č. 3, s. 17-19.

Ucieczka z obozu Dössel. Głos Ludu, 11.7.1985, s. 4. Překlad článku Útěk z tábora v Dössel. Těšínsko, 29/1986, č. 1, s. 23-24.

Relacja z poszukiwania obozu. Głos Ziemi Cieszyńskiej, 26/1986, nr 27, s. 4.

Zbrodnia w Żywocicach. Głos Ludu 3 lipca - 20 października 1984 r. (překlad knihy Zločin v Životicích, II. vyd. Ostrava 1984, 148 s.).

Żywocicka tragedia. Przeł. Jiří Damborský. Ostrawa, Muzeum Walk Rewolucyjnych i Budownictwa Socjalizmu 1979. 50 s. Překlad knihy Životická tragédie. Karviná, Okresní vlastivědný ústav v Českém Těšíně, odbor kultury ONV v Karviné a Muzeum revolučních bojů a budování socialismu v Ostravě 1978. 32 s.

Francouzsky

Les conflits du passé dans la mémoire de la minorité polonaise en République tchèque après 1989. La Nouvelle Alternative. Revue pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de l‘Est. Paris, Juin 1995, No 38, p. 34-36.

Katyn dans la mémoire des Tchèques et des Polonais de Silésie. La Nouvelle Alternative. Revue pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de l‘Est. Paris, Décembre 1993, No 32, p. 28-31.

Anglicky

Vladimír Drbohlav – Vanda Drbohlavová – Helena Krejčová – Johana Prouzová – Mario Vlček: Osudy válečných deponátů / The Fate of Wartime Deposits. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1 / Museum of Decorative Arts, Prague, Volume 1. Odpovědný redaktor Mečislav Borák / Edited by Mečislav Borák. Praha / Prague, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. / Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WWII Victims, p.font-bold.o., 2014. 266 s. ISBN 978-80-905703-1-3.

„The West“ Versus „The East“ or The United Europe?. The different conceptions of provenance research, documentation and identification of looted cultural assets and the possibilities of international cooperation in Europe and worldwide. Proceedings of an international academic conference held in Poděbrady on 8–9 October, 2013. Edited by Mečislav Borák. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of WWII Victims, p.font-bold.o, 2014. 213 p. ISBN 978-80-905703-0-6.

The First Deportation of the European Jews. The Transports to Nisko nad Sanem (1939–1940). Opava, Silesian University 2010. 352 s. ISBN 978-80-7248-596-3.

Helena Krejčová – Mario Vlček: Výkupné za život / Lives for Ransom. Vývozy a vynucené dary uměleckých předmětů při emigraci židů z Čech a Moravy v letech 1938–1942 (na příkladu Uměleckoprůmyslového musea v Praze) / Exports and forced donations of works of art during the emigration of Jews from Bohemia and Moravia 1938–1942 (the case of the Museum of Decorative Arts in Prague). Odpovědný redaktor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války v Praze v nakladatelství Tilia v Šenově u Ostravy 2009. ISBN 978-80-7285-111-9.

The identification of works of art belonging to Holocaust victims and the possibility of restoring them to their original owners (using the example of the Silesian Regional Museum). In: Holocaust Era Assets. Conference Proceedings. Ed. Jiří Schneider, Jakub Klepal, Irena Kalhousová. Prague, Forum 2000 Foundation, 2009, s. 857-864. ISBN 978-80-254-6406-9. Publikováno též na webových stránkách vlády ČR – EU2009CZ: Holocaust Era Conference. Prague, June 26-30, 2009, HEA Conference Proceedings, s. 1-7. http://www.holocausteraassets.eu/files/200000251-1b938a2d36/WG_LA_12.pdf [30. 12. 2009] file:///C:/Documents%20and%20Settings/PC/Dokumenty/Downloads/WG_LA_12%20(2).pdf [29. 9. 2016]

Restitution of Confiscated Art Works — Wish or Reality? Documentation, identification and restitution of cultural property of the victims of World War II. Proceedings of the international conference held in Liberec on 24–26 October, 2007. Edited by Mečislav Borák. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WW II Victims, Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences in Tilia Publishers, 2008. 302 p. ISBN 978-80-7285-100-3 , 978-80-7285-099-0.

Helena Krejčová, Mario Vlček: Memories Returned. Jewish Property at the Museum of Decorative Arts, Prague. (Translation of the opening pages, introductory study and editorial notes from the Czech-language publication Návraty paměti). Executive editor Mečislav Borák. Prague and Šenov u Ostravy, Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of World War II Victims and Tilia Publishers 2008. 80 p. ISBN 978-80-7285-096-9.

The main features of occupation policy in the Protectorate of Bohemia and Moravia and the rest of the Czech Lands. In: Plundered, But By Whom? Protectorate of Bohemia and Moravia and Occupied Europe in the Light of the Nazi-Art Looting. Proceedings of an international academic conference held on Prague on 21-22 October, 2005. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of World War II Victims, p. font-bold. o., 2015, p. 9-15. ISBN 978-80-905703-4-4. Ke stažení na http://www.cdmp.cz/wp-content/uploads/Sbornik2015.pdf

The Future of the Lost Cultural Heritage. The documentation, identification and restitution of the cultural assets of WW II victims. Proceedings of the international academic conference in Český Krumlov (22. – 24. 11. 2005). Edited by Mečislav Borák. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WWII Victims, Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, Tilia Publishers 2006. 385 p. ISBN 80-7285-068-7, 80-86904-16-4.

The Lost Heritage of Cultural Assets. The documentation, identification and repatriation of the cultural assets of WWII victims. Proceedings of the international academic conference in Brno (20.–21.11.2003). Edited by Mečislav Borák. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WWII Victims, Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, Tilia Publishers 2005. 187 s. ISBN 80-7285-054-7, 80-86904-00-8.

The situation of the Jewish Population in the Territory of Czech Silesia during the Occupation 1938-1945. In: Jews in Silesia. Ed. by M. Wodziński and J. Spyra. Kraków, Księgarnia Akademicka 2001, s. 181-192.

Anti-Semitism and the Jewish Question in the Czech Lands in the Light of Documents of the Retribution Courts. In: The Holocaust Phenomenon. Conference Report of the International Scientific Conference. Prague - Terezín 1999, p. 108-113.

Německy

Der polnisch-tschechische Konflikt um das Teschener Schlesien. Die „tschechische“ Perspektive. In: BAHLCKE, Joachim – GAWRECKI, Dan – KACZMAREK, Ryszard (Hrg.). Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirtschaft und Kultur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Oldenbourg, De Gruyter 2015, s. 631-638. [Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Band 61]. ISBN 978-3-11-044182-6.

Das Internierungslager „Hanke“ in Mährisch Ostrau im Jahre 1945. In: „Es begann am 1.Mai 1945 in Mährisch Ostrau – Zeitzeugenberichte über den Untergang der Deutschen nach mehr als sieben Jahrhunderten“. Dinkelsbühl, Sudetendeutsche Landsmannschaft Oberösterreich, Sudetenpost Linz, Heimatkreis MiesPilsen, Sudetendeutsche Lehrer und Erzieher e.V. sowie in Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung der Hausner Stiftung Deutschland und der Stiftung der deutschsprachigen Heimatvertriebenen Österreichs 2008, S. 36 – 66. ISBN 978-3-9810491-8-3 (Übersetzung aus dem Tschechischen, angefertigt von Jiří Franc aus Hohenfurt). Auf www.go-east-mission.de erscheint im November 2009.

Verspätete Gerechtigkeit. Die Restitution von enteignetem Kulturgut in Tschechien. Osteuropa, 56, 2006, sešit 1-2, s. 247-262. ISBN 3-8305-1043-8.

Frommer, Benjamin: National Cleansing. Retribution against Nazi Collaborators in Postwar Czechoslovakia. Bohemia, Band 45, 2005, S. 565-567.

Die tschechoslowakische Retributionsgerichtsbarkeit und die deutsche Problematik 1945-1948. Die außerordentlichen Volksgerichte in Moravská Ostrava, Opava und Nový Jičín. Spoluautor Dušan Janák; In: Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung. Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und DDR 1948-1968. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 22. bis 24. November 2002. Herausgegeben von Christiane Brenner und Peter Heumos. München, R. Oldenbourg Verlag 2005, s. 365-422.

Úvodní slovo/Einleitung. In: „Nepřichází-li práce k Tobě…“ Různé podoby nucené práce ve studiích a dokumentech/„Kommt die Arbeit nicht zu Dir…“ Verschiedene Formen der Zwangsarbeit in Studien und Dokumenten. Praha 2003, s. 6-7.

Der Kampf um Tunnell. Český Böhmen Express, 1992, č. 9, s. 3.

Rusky

Boľšoj terror v Ukraině 1937–1938 gg.: češskoje izmerenije. Spolueditor Mečislav Borák. Praga – Kijev, Institut po izučeniju totalitarnych režimov i Otraslevoj gosudarstvennyj archiv SB Ukrainy 2017 (v tisku)

Presledovanije čechov i graždan Čechoslovakiji v SSSR v 1918-1945 gg. In: Škoĺnyje uroki po teme „Istorija političeskich repressij i soprotivlenije nesvobode v SSSR“. Naučn. red. I. A. Mišina. Moskva, Izd. Prava čeloveka 2012, s. 534-542. ISBN 978-5-7712-0437-6.

Преступление в Катыни и его чешский и словацкий констект. In: Катынские материалы. Zločin v Katyni a jeho české a slovenské souvislosti. In: Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. Eds. M. Šesták a E. Voráček. Praha, HÚ AV ČR 2000, s. 505-522. Dostupné online.

Правда о чехах в ГУЛАГе. In: Русское слово, Издание русской диаспоры в Чешской республике, 2007, № 1, с. 16.

Slovensky (či na Slovensku)

Výzkum mechanismu mimosoudních perzekucí na Moravě a ve Slezsku v letech 1945-1954. In: Internačné formy politickej perzekúcie II. Košice 2002, s. 43-62.

Odboj na území českého Slezska v letech 1938-1945. In: Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Liptovský Mikuláš 2001, s. 69-79.

Problém dvojjazyčnosti na Těšínsku po roce 1990. Človek a spoločnosť, 3/2000, č. 1.

Chystaný únos Andreja Hlinku. Tajná akcia poĺskej výzvednej služby. Historická revue. Časopis o dejinách spoločnosti. Bratislava, 9/1998, č. 7, s. 8-9. Překlad článku Únos Andreje Hlinky. Těšínsko, 39/1996, č. 4, s. 7-11.

Tábory nucené práce na Ostravsku. In: Internačné formy politickej perzekúcie. Zborník referátov, reminiscencií a autentických dokumentov. Košice, SZ PTP vo vydavatelstve LAUS Košice 1992, s. 25-33.

Ukrajinsky

Peresliduvannja českoji menšyny v period Velykoho teroru. In: Boľšoj terror v Ukraině 1937–1938 gg.: češskoje izmerenije. Spolueditor Mečislav Borák. Praga – Kijev, Institut po izučeniju totalitarnych režimov i Otraslevoj gosudarstvennyj archiv SB Ukrainy 2017 (v tisku).

Kontakt