Bibliografie

Bibliografie

Tato stránka obsahuje soupis všech vědeckých statí, článků v odborných periodikách, studijních textů a edičních prací Mečislava Boráka seřazených zpětně chronologicky. Nejsou zde zahrnuty popularizační články v denním tisku a časopisech.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1987 | 1986 | 1984 | 1983 | 1980 | 1979 | 1978 | 1976 | 1971

2017

Peresliduvannja českoji menšyny v period Velykoho teroru. In: Boľšoj terror v Ukraině 1937–1938 gg.: češskoje izmerenije. Spolueditor Mečislav Borák. Praga – Kijev, Institut po izučeniju totalitarnych režimov i Otraslevoj gosudarstvennyj archiv SB Ukrainy 2017 (v tisku).

Boľšoj terror v Ukraině 1937–1938 gg.: češskoje izmerenije. Spolueditor Mečislav Borák. Praga – Kijev, Institut po izučeniju totalitarnych režimov i Otraslevoj gosudarstvennyj archiv SB Ukrainy 2017 (v tisku).

2016

Osudy slezských policistů ze Zaolzí (1938–1940). In: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku. – Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Ed. Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický. Częstochowa, Fundacja „Silva Rerum Polonarum“ 2016, s. 338-359. [Bohemica I]. ISBN 978-83-945669-0-6.

Odboj ostravských skautů a jejich zavraždění v dubnu 1945. In: Ivančena. Kamenné svědectví hrdinství a odvahy. Český Těšín, Muzeum Těšínska 2016, s. 25-41. ISBN 978-80-86696-43-0.

O badaniach nad czeskimi ofiarami represji politycznych w byłym Związku Sowieckim. In: Prace Komisji Naukowych. Zeszyt Nr 40, Polska AkademiaNauk, Oddział w Katowicach, Katowice 2016, s. 230-234. ISBN 978-83-88657-56-6.

Internace cestujících z lodi Alsina v západní Africe v roce 1941 a jejich další osudy. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 30, 2016, s. 37-65. ISSN 0232-0967, ISBN 978-80-86904-47-4.

2015

Ruská literatura o politických represích. Z fondů Knihovny Slezského zemského muzea v Opavě. Opava, Slezské zemské muzeum 2015. 305 s. ISBN 978-80-87789-25-4.

The main features of occupation policy in the Protectorate of Bohemia and Moravia and the rest of the Czech Lands. In: Plundered, But By Whom? Protectorate of Bohemia and Moravia and Occupied Europe in the Light of the Nazi-Art Looting. Proceedings of an international academic conference held on Prague on 21-22 October, 2005. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of World War II Victims, p. font-bold. o., 2015, p. 9-15. ISBN 978-80-905703-4-4.

Der polnisch-tschechische Konflikt um das Teschener Schlesien. Die „tschechische“ Perspektive. In: BAHLCKE, Joachim – GAWRECKI, Dan – KACZMAREK, Ryszard (Hrg.). Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirtschaft und Kultur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Oldenbourg, De Gruyter 2015, s. 631-638. [Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Band 61]. ISBN 978-3-11-044182-6.

Deportace židů na Mauricius (1940–1945). Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 29, 2015, s. 125-160. ISSN 0232-0967, ISBN 978-80-86904-47-4.

Politické perzekuce Čechů na Ukrajině v době sovětského režimu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 29, 2015, č. 2, s. 32-45. ISSN 1211-6068.

Personální složení jednotek Policie Slezského vojvodství na Těšínsku v letech 1938–1939. Časopis Slezského zemského muzea, Série B – vědy historické, r. 64, 2015, s. 61-78. ISSN 1211-3131.

2014

Zatajené popravy. Češi a českoslovenští občané popravení na sovětské Ukrajině: z historie Velkého teroru na Volyni a v Podolí. Opava, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik 2014. 351 s. ISBN 978-80-7510-037-5.

Polské aspekty v programu středoevropských studií Slezské univerzity v Opavě. In: BARON, Roman – MADECKI, Roman a kol.: Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha, Historický ústav 2014, s. 240-244. [Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., řada A, sv. 56 / Opera Instituti Historici Pragae, Series A – Monographia, Volume 56]. ISBN 978-80-7286-245-0.

Vladimír Drbohlav – Vanda Drbohlavová – Helena Krejčová – Johana Prouzová – Mario Vlček: Osudy válečných deponátů / The Fate of Wartime Deposits. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1 / Museum of Decorative Arts, Prague, Volume 1. Odpovědný redaktor Mečislav Borák / Edited by Mečislav Borák. Praha / Prague, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. / Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WWII Victims, p.font-bold.o., 2014. 266 s. ISBN 978-80-905703-1-3.

„The West“ Versus „The East“ or The United Europe?. The different conceptions of provenance research, documentation and identification of looted cultural assets and the possibilities of international cooperation in Europe and worldwide. Proceedings of an international academic conference held in Poděbrady on 8–9 October, 2013. Edited by Mečislav Borák. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of WWII Victims, p.font-bold.o, 2014. 213 p. ISBN 978-80-905703-0-6.

2013

Moskevská pohřebiště. Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Opava, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik 2013. 275 s. ISBN 978-80-7248-934-3.

Struktura a činnost Policie Slezského vojvodství na Těšínsku v letech 1938–1939. Časopis Slezského zemského muzea, Série B – vědy historické, r. 62, 2013, s. 1-23. ISSN 1211-3131.

Zatajené popravy. Oběti „velkého teroru“ z let 1937–1938 v Sovětském svazu původem z Těšínska a případ Józefa Gibiece z Třince. Těšínsko, 56, 2013, č. 4, s. 17-31. ISSN 0139-7605.

Ostravský rabín Arnošt Bass (1885-1943) a jeho rodina. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 27, Ostrava 2013, s. 165-183. ISSN 0232-0967, ISBN 978-80-86904-47-4.

Odraz propagandy Kominterny v ilegálním tisku ostravských komunistů na počátku II. světové války (1939-1941). In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek VIII. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. v nakladatelství Dokořán, 2013, s. 30-51. ISBN 80-7363-504-6 (Dokořán), 978-80-7285-152-2 (ÚSD).

2012

Losy powstańców śląskich w kampanii wrześniowej 1939 r. na Śląsku Cieszyńskim. In: Plebiscyt i powstania śląskie 1919-1921 – po 90 latach. Pod red. nauk. Michała Lisa, Leokadii Drożdż. Opole, Instytut Śląski 2012, s. 134-144. ISBN 978-83-7126-286-9, 978-83-7511-155-2.

Presledovanije čechov i graždan Čechoslovakiji v SSSR v 1918-1945 gg. In: Škoĺnyje uroki po teme „Istorija političeskich repressij i soprotivlenije nesvobode v SSSR“. Naučn. red. I. A. Mišina. Moskva, Izd. Prava čeloveka 2012, s. 534-542. ISBN 978-5-7712-0437-6.

Rozvědčík z Ostravy u Hitlerova „Vlčího doupěte“. Neznámé válečné osudy Jana Borovce (1923-1944?). Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 26, Ostrava 2012, s. 50-81. ISBN 978-80-86904-46-7.

Československé retribuční soudnictví v letech 1945–1948 a postih německého obyvatelstva u mimořádných lidových soudů Moravská Ostrava, Nový Jičín a Opava. Spoluautor Dušan Janák. Právněhistorické studie, sv. 42. Praha, Univerzita Karlova v nakladatelství Karolinum 2012, s. 239-268. ISBN 978-80-246-1994-1.

Osoby souzené u retribučních soudů v nepřítomnosti (na příkladech mimořádných lidových soudů Moravská Ostrava, Nový Jičín a Opava). Právněhistorické studie, sv. 42. Praha, Univerzita Karlova v nakladatelství Karolinum 2012, s. 269-284. ISBN 978-80-246-1994-1.

Odškodňování obětí politických represí. Skriptum. Opava, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity 2012. 92 s.

2011

Ofiary Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji. Opava, Slezské zemské muzeum 2011. 320 s. ISBN 978-80-86224-81-7.

Těšín za války a německé okupace. In: JIRÁSEK, Z. et al.: Český Těšín. Válečné a poválečné osudy města. Opava, Slezská univerzita v Opavě (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd) a Muzeum Těšínska 2011, s. 21-41. ISBN 978-80-7248-712-7, ISBN 978-80-86696-23-2.

Konflikt o Śląsk Cieszyński: W czechosłowackiej i czeskiej historiografii. In: Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu. Red. Joachim Bahlcke, Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek. Gliwice, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 2011, s. 451-456. ISBN 978-83.60470-41-1, ISBN 978-83-60353-99-8, ISBN 978-83-932012-1-1.

Śląsk Cieszyński podczas okupacji niemieckiej. Część 1-2. Wiarus. Kwartalnik Stowarzyszenia Wojskowej Historii Śląska Cieszyńskiego, 2011, nr 1(66), marzec 2011, s. 6-7, nr 2(67), czerwiec 2011, s. 2-3.

Z nacistického koncentračního tábora do sovětských gulagů. (Osudy ostravských Židů z transportů do Niska nad Sanem). Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 25, Ostrava 2011, s. 97-135. ISBN 978-80-86904-33-7.

2010

The First Deportation of the European Jews. The Transports to Nisko nad Sanem (1939–1940). Opava, Silesian University 2010. 352 s. ISBN 978-80-7248-596-3.

Očima Poláků. Historie a současnost československo-polských vztahů a polská menšina v Československu v zrcadle polského tisku na Těšínském Slezsku v letech 1989–1992. Komentovaná bibliografie. Opava, Slezská univerzita v Opavě 2010. 155 s. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis – Supplementa Tomus IX. ISBN 978-80-7248-573-4.

Ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego wśród ofiar Katynia, Ostaszkowa i Miednoje. In: Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie. Pod red. Renaty Czyż, Wacława Gojniczka i Daniela Spratka. Cieszyn, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie 2010, s. 226-234. ISBN 978-83-907639-6-5.

Spisy ofiar zbrodni / Seznamy obětí zločinu. In: Katyń – Pamięć Narodu. Publikacja okolicznościowa z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej / Katyň – Paměť národa. Sborník k 70. výročí katyňského zločinu. Český Těšín, Kongres Poláků v ČR 2010, s. 28-47. ISBN 978-80-87381-01-4.

Zbrodnia katyńska i ofiary ze Śląska Cieszyńskiego / Katyňský zločin a oběti z Těšínského Slezska. In: Katyń – Pamięć Narodu. Publikacja okolicznościowa z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej / Katyň – Paměť národa. Sborník k 70. výročí katyňského zločinu. Český Těšín, Kongres Poláků v ČR 2010, s. 3-20. ISBN 978-80-87381-01-4.

Преступление в Катыни и его чешский и словацкий контекст. http://katynbooks.narod.ru/czechoslovakia/borak_ru_cz.html [22. 5. 2010]

Deportace do Niska nad Sanem a jejich místo v historii holocaustu. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, FF OU, 2010, č. 2, s. 150-168. ISSN 1803-7550.0

Helena Krejčová – Mario Vlček: Siegfried Blumenthal. Život v realitě a mimo ni / Siegfried Blumenthal. Life In and Oustside Reality. Protižidovská opatření v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu loupeže majetku Siegfrieda Blumenthala a torzo jeho sbírky stříbra v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně / Anti-Jewish measures in the Protectorate of Bohemia and Moravia: The looting of Siegfried Blumenthaľs property and part of his silver collection at the Museum of Applied Arts in Brno. Odpovědný redaktor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i., v nakladatelství G plus G v Praze 2010. 223 s. ISBN 978-80-7285-130-0.

2009

První deportace evropských Židů. Transporty do Niska nad Sanem (1939 – 1945). Úvodní slovo Václav Havel a Jiří Daníček. Ostrava, Český svaz bojovníků za svobodu v nakladatelství Tilia 2009. 304 s. ISBN 978-80-86904-34-4.

Fenomén německé volkslisty. In: PEJČOCH, I. – PLACHÝ, J. a kol. Okupace, kolaborace, retribuce. Praha, Ministerstvo obrany České republiky 2010, s. 111-119. ISBN 978-80-7278-529-2.

The identification of works of art belonging to Holocaust victims and the possibility of restoring them to their original owners (using the example of the Silesian Regional Museum). In: Holocaust Era Assets. Conference Proceedings. Ed. Jiří Schneider, Jakub Klepal, Irena Kalhousová. Prague, Forum 2000 Foundation, 2009, s. 857-864. ISBN 978-80-254-6406-9.

Centralizační aspekty v menšinové politice v českých zemích po roce 1945 (na příkladu polské menšiny v Těšínském Slezsku). In: Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života. Eds. A. Václavíková, M. Chmelařová. Opava, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav veřejné správy a regionální politiky 2009, CD s. 6-16. ISBN 978-80-7248-552-9.

Německá okupace Těšínského Slezska. In: Poláci na Těšínsku. Studijní materiál. Český Těšín, Kongres Poláků v České republice 2009, s. 42-59. ISBN 978-80-87381-00-7.

Evropská dimenze dějin Slezska v letech 1938 – 1945. In: JIRÁSEK, Zdeněk a kol. Evropská dimenze slezských dějin. Opava, Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 2009, s. 97-101 (Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis – Supplementa, Tomus III). ISBN 978-80-7248-515-4.

Klopotná cesta. Odškodňování nacistických obětí v evropských zemích. Soudobé dějiny, 16, 2009, č. 1, s. 177-182. ISSN 1210-7050.

Oběti „velkého teroru“ v Sovětském svazu v letech 1937–1938 původem z Ostravska. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 24, Ostrava, Tilia 2009, s. 9-40. ISBN 978-80-86904-33-7.

K výsledkům výzkumů Slezského ústavu o perzekucích totalitních režimů. Slezský sborník, 107, 2009, s. 124-134. ISSN 0037-6833.

Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století / Czeska polonistyka i polska bohemistyka na przełomie stuleci. Redakce Mečislav Borák a Ryszard Gładkiewicz. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2009. 299 s. ISBN 978-80-7308-298-7.

Helena Krejčová – Mario Vlček: Výkupné za život / Lives for Ransom. Vývozy a vynucené dary uměleckých předmětů při emigraci židů z Čech a Moravy v letech 1938–1942 (na příkladu Uměleckoprůmyslového musea v Praze) / Exports and forced donations of works of art during the emigration of Jews from Bohemia and Moravia 1938–1942 (the case of the Museum of Decorative Arts in Prague). Odpovědný redaktor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války v Praze v nakladatelství Tilia v Šenově u Ostravy 2009. ISBN 978-80-7285-111-9.

2008

Das Internierungslager „Hanke“ in Mährisch Ostrau im Jahre 1945. In: „Es begann am 1.Mai 1945 in Mährisch Ostrau – Zeitzeugenberichte über den Untergang der Deutschen nach mehr als sieben Jahrhunderten“. Dinkelsbühl, Sudetendeutsche Landsmannschaft Oberösterreich, Sudetenpost Linz, Heimatkreis MiesPilsen, Sudetendeutsche Lehrer und Erzieher e.V. sowie in Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung der Hausner Stiftung Deutschland und der Stiftung der deutschsprachigen Heimatvertriebenen Österreichs 2008, S. 36 – 66. ISBN 978-3-9810491-8-3.

K problémům periodizace dějin Slezska v letech 1938-1945. In: K periodizaci dějin Slezska. Opava, Slezská univerzita 2008, s. 189-197. ISBN 978-80-7248-496-6.

Českoslovenští Židé – oběti gulagů a popravišť v Sovětském svazu. In: První pražský seminář. Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století. Uspořádala H. Machačová. Praha, Spolek akademiků – Židů v nakladatelství Varius 2008, s. 97-110. ISBN 80-902850-8-2.

Čelovský, Bořivoj. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, nová řada, sešit 11 (23), Ostrava 2008, s. 27-30. ISBN 978-80-7368-477-8.

Záhada katyňských lebek. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1, 2008, Confinia Silesiae (K životnímu jubileu Rudolfa Žáčka). Opava 2008, s. 511-532. ISSN 1803-411X.

Restitution of Confiscated Art Works — Wish or Reality? Documentation, identification and restitution of cultural property of the victims of World War II. Proceedings of the international conference held in Liberec on 24–26 October, 2007. Edited by Mečislav Borák. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WW II Victims, Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences in Tilia Publishers, 2008. 302 p. ISBN 978-80-7285-100-3 , 978-80-7285-099-0.

Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů. Přání nebo realita? Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Liberci (24. – 26. října 2007). Editor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v. v. i., v nakladatelství Tilia 2008. 305 s. ISBN 80-7285-069-5, 80-7285-068-7.

Helena Krejčová, Mario Vlček: Memories Returned. Jewish Property at the Museum of Decorative Arts, Prague. (Translation of the opening pages, introductory study and editorial notes from the Czech-language publication Návraty paměti). Executive editor Mečislav Borák. Prague and Šenov u Ostravy, Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of World War II Victims and Tilia Publishers 2008. 80 p. ISBN 978-80-7285-096-9.

2007

Soudobé problémy odškodnění obětí druhé světové války v České republice. In: Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Problemy pierwszych lat czlonkostwa w stosunku do przemian społecznych / Opolské a opavské Slezsko v Evropské unii. Problémy prvních let členství se zřetelem na společenské proměny. Edičně připravil M. Borák. Opava, Slezská univerzita v Opavě (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav veřejné správy a regionální politiky) 2007, s. 39-49. ISBN 978-80-7248-432-4

Pamięć Katynia po obu stronach Śląska. In: Z pamięcią ku przyszłości. Rydułtowy, Urząd Miasta Rydułtowy 2007, s. 107-126. ISBN 978-83-907476-6-8.

Okres 1938-1945. In: Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych. Red. Marek Czapliński, Janusz Dębicki, Tomasz Przerwa. Wrocław, Uniwersytet Wrocławski 2007, s. 125. ISBN 83-913944-9-2.

Oběti katyňského zločinu z Bystřice. Bystřický případ. In: GAURA, Karel: Bystřice nad Olší. Bystrzyca nad Olzą. Od minulosti k přítomnosti jedné z největších obcí na Těšínsku. Bystřice, Anna Konderlová 2007, s. 236-249.

Dwie koncepcje oporu na Śląsku Cieszyńskim (Zaolziu) w latach 1938 − 1945. In: Miedzy przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39 – 1945 – 1989. Część I. Pod red. P. Blažka, Pawła Jaworskiego, Ł. Kamińskiego. Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej 2007, s. 137-143. ISBN 978-83-60464-36-6.

Spisy dozoru Prokuratury SSSR a československé oběti politických represí. In: Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník studií. Část I. – Vězni a popravení. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007, s. 237-252). ISBN 978-80-86224-64-0 (Slezské zemské muzeum), ISBN 987-80-7248-428-7 (Slezská univerzita).

Popravy jako součást politických represí v SSSR a dosud zjištěné oběti z řad Čechů a československých občanů. In: Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník studií. Část I. – Vězni a popravení. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007, s. 117-236. ISBN 978-80-86224-64-0 (Slezské zemské muzeum), ISBN 987-80-7248-428-7 (Slezská univerzita).

O výzkumu československých obětí politických represí v Sovětském svazu. In: Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník studií. Část I. – Vězni a popravení; Část II. – Váleční zajatci a internovaní. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007, s. 7-14; Část II. – Zajatci a internovaní. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007, s. 7-14. ISBN 978-80-86224-64-0 (Slezské zemské muzeum), ISBN 987-80-7248-428-7 (Slezská univerzita).

Výzkum a evidence obětí perzekuce z řad Čechů, československých občanů a obyvatel českých zemí v Sovětském svazu v letech 1918 – 1956. In: Výzkum perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, pořádané Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Národním archivem České republiky a Slezským zemským muzeem 30. listopadu 2006 v Praze. Opava, Slezské zemské muzeum 2007, s. 10-40. ISBN 978-80-86224-63-3.

Okupační podmínky v župě Povartí. In: HOHENSTEIN, Alexander: Warthegau: Deník z let 1941 – 1942. Praha, Revolver Revue 2007, s. 18-21. Edice Revolver Revue sv. 23. ISBN 80-87037-05-7.

Ofiary zbrodni katyńskich w Republice Czeskiej w świetle nowych ustaleń. Łambinowicki Rocznik Muzealny, t. 30, Opole 2007, s. 63-84. ISSN 0137-5199.

Dějiny Těšínského Slezska 1938-1945 na stránkách Těšínska. Těšínsko, 50, 2007, č. 4, s. 4-6. ISSN 0139-7605.

Šanghaj a záchrana židů z Ostravska za druhé světové války. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 23. Ostrava, Tilia 2007, s. 98−135. ISBN 978-80-86904-27-6.

Mezi Ruskem a Německem. Problém „přemístěných“ kulturních statků ve střední Evropě v letech 2000−2006. Terezínské listy, 35, 2007, s. 151-168. ISBN 80-85433-96-6.

Śląsk Opolski i Opavski w Unii Europejskiej / Opolské a opavské Slezsko v Evropské unii. Problemy pierwszych lat czlonkostwa w stosunku do przemian społecznych / Problémy prvních let členství se zřetelem na společenské proměny. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Slezská univerzita v Opavě (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav veřejné správy a regionální politiky) 2007. 282 s. ISBN 978-80-7248-432-4.

Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník studií. Edičně připravil Mečislav Borák. Část I. – Vězni a popravení. Část II. – Zajatci a internovaní. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007. 262 s. + 396 s. ISBN 978-80-86224-64-0 (Slezské zemské muzeum), ISBN 987-80-7248-428-7 (Slezská univerzita).

Výzkum perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, pořádané Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Národním archivem České republiky a Slezským zemským muzeem 30. listopadu 2006 v Praze. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Slezské zemské muzeum 2007. 278 s. ISBN 978-80-86224-63-3.

Helena Krejčová, Mario Vlček: Návraty paměti. Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Odpovědný redaktor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v.v.i., v nakladatelství Tilia 2007. 359 s. ISBN 978-80-7285-083-9, 978-80-86904-24-5.

Helena Krejčová, Otomar L. Krejča: Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu. Odpovědný redaktor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v nakladatelství Tilia 2007. 193 s. ISBN 978-80-7285-082-2, 978-80-86904-23-8.

Budoucnost ztraceného kulturního dědictví. Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války. Editor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v nakladatelství Tilia 2007. 373 s. ISBN 80-7285-069-5, 80-86904-17-2.

2006

Przemiany obrazu sąsiada w czesko-polskich relacjach regionów pogranicza (założenia i możliwości badawcze). In: Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Postsocjalistyczny bagaż i unijne realia / Opolské a opavské Slezsko v Evropské unii, Postoscialistická zátěž a unijní reálie. Red. Bartłomiej Kozera, Michał Lis. Opole, Uniwersytet Opolski - Wydawnictwo Instytut Śląski 2006, s. 107-117. ISBN 83-7395-205-5, 83-7511-006-X.

Proměny obrazu „toho druhého“ v česko-polských vztazích v pohraničních regionech (předpoklady a možnosti výzkumu). In: Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Postsocjalistyczny bagaż i unijne realia / Opolské a opavské Slezsko v Evropské unii, Postoscialistická zátěž a unijní reálie. Red. Bartłomiej Kozera, Michał Lis. Opole, Uniwersytet Opolski - Wydawnictwo Instytut Śląski 2006, s. 98-106. ISBN 83-7395-205-5, 83-7511-006-X.

Některé možnosti muzejní identifikace předmětů patřících obětem holocaustu. In: Ztracené dědictví. Příspěvky z „kulatých stolů“ na téma dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v nakladatelství Tilia 2006, s. 76-82. ISBN 82-7285-067-9, 80-86904-13-X.

Protektorátní novináři před retribučními soudy v letech 1945-1948 (na příkladu Mimořádného lidového soudu v Ostravě). In: Fragmenty našich národních dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Uspořádali Jan Hájek, Jiří Kocian a Milan Zítko. Praha, Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Ústaven pro soudobé dějiny AV ČR 2006, s. 507-527. ISBN 80-7286-102-6.

Katyňský zločin a jeho oběti z Těšínského Slezska. Časopis Slezského zemského muzea, série B, r. 55, 2006, č. 3, s. 218-250. ISSN 0323-0678.

Budoucnost ztraceného dědictví. Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí druhé světové války. Soudobé dějiny, XIII, 2006, č. 3-4, s. 507-526. ISSN 1210-7050.

Těšínské Slezsko v rámci okupovaného pohraničí v letech 1938−1945. In: Historie okupovaného pohraničí 1938-1945. Sv. 11. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Albis international 2006, s. 83-135. ISBN 80-86971-00-7, ISSN 1212-3439.

Verspätete Gerechtigkeit. Die Restitution von enteignetem Kulturgut in Tschechien. Osteuropa, 56, 2006, sešit 1-2, s. 247-262. ISBN 3-8305-1043-8.

Odškodňování obětí represí. Rozšířený sylabus a čítanka. Opava, Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2006. 168 s.

Ochrana menšin. Rozšířený sylabus a čítanka. Opava, Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2006. 178 s.

Polské obyvatelstvo na Těšínsku. In: Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí. Studijní materiál pro učitele dějepisu. Editoři Martin Hořák, Tomáš Jelínek. Praha, Živá paměť v nakladatelství Galén 2006, s. 33-38. ISBN 80-239-6720-7, 80-7262-393-1.

Češi v Říšské župě Sudety. Spoluautor Josef Bartoš. In: Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí. Studijní materiál pro učitele dějepisu. Editoři Martin Hořák, Tomáš Jelínek. Praha, Živá paměť v nakladatelství Galén 2006, s. 24-27. ISBN 80-239-6720-7, 80-7262-393-1.

The Future of the Lost Cultural Heritage. The documentation, identification and restitution of the cultural assets of WW II victims. Proceedings of the international academic conference in Český Krumlov (22. – 24. 11. 2005). Edited by Mečislav Borák. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WWII Victims, Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, Tilia Publishers 2006. 385 p. ISBN 80-7285-068-7, 80-86904-16-4.

Ztracené dědictví. Příspěvky z „kulatých stolů“ na téma dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války. Editor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v nakladatelství Tilia 2006. 95 s. ISBN 82-7285-067-9, 80-86904-13-X.

2005

Problémy menšinových médií na příkladu polské národnostní menšiny v ČR. In: Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich. Regiony i procesy integracyjne po wejściu do Unii Europejskiej / Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů. Regiony a integrační procesy po vstupu do Evropské unie. Opava, Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2005, s. 127-133. ISBN 80-7248-329-3.

Problematika menšin ve studijním programu Slezské univerzity v Opavě. In: Metody výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám. Sestavil a redigoval Jaroslav Balbín. Praha, Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin 2005, s. 27-30. ISBN 80-902972-8-9.

Formy i rozmiar represji wobec Czechów i mieszkańców ziem czeskich w Związku Radzieckim do 1956 r. Stan Badań. In: Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956. Pod red. Dariusza Roguta i Arkadiusza Adamczyka. Zelów, Atena 2005, s. 323-341. ISBN 83-922460-5-5.

Události v roce 1938. Suchá v době okupace a války v letech 1939-1945 / Wydarzenia z 1938 roku. Sucha w czasie okupacji i wojny w latach 1939-1945. In: Horní Suchá 1305-2005. Havířov, Milan Pěgřim 2005, s. 22-31. ISBN 80-903567-0-2.

Die tschechoslowakische Retributionsgerichtsbarkeit und die deutsche Problematik 1945-1948. Die außerordentlichen Volksgerichte in Moravská Ostrava, Opava und Nový Jičín. In: Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung. Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und DDR 1948-1968. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 22. bis 24. November 2002. Herausgegeben von Christiane Brenner und Peter Heumos. München, R. Oldenbourg Verlag 2005, s. 365-422 (spoluautor Dušan Janák).

Kolaborace kněží z Těšínska s okupanty v letech 1938-1945 v materiálech poválečných soudů. In: Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků Prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. k jeho 70. narozeninám. K vydání připravili Jiří Malíř a Pavel Marek. Brno - Olomouc, Matice Moravská - Univerzita Palackého 2005, s. 227-239. ISBN 80-86488-16-0, ISBN 80-244-0943-7.

Suchá v době okupace a války v letech 1938-1945. Těšínsko, 48, 2005, č. 2, s. 16-21. ISSN 0139-7605.

Prameny k transportům z opavského obvodu Sudetské župy do Terezína. Terezínské listy, 33, 2005, s. 36-44. ISBN 80-85433-94-X.

Transporty do Niska nad Sanem ve světle literatury a pramenů. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 22, 2005, s. 272-294. ISBN 80-86904-05-9.

Problematika menšinových skupin. Rozšířený sylabus a čítanka. Opava, Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2005. 158 s.

Moravskoslezský kalendář na rok 2006. Ed. M. Borák a M. Tyrlík. Ostrava, Nakladatelství Tilia 2005. 256 s. ISBN 80-86904-06-7, ISSN 1214-4487.

Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich / Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů. Regiony i procesy integracyjne po wejściu do Unii Europejskiej / Regiony a integrační procesy po vstupu do Evropské unie. Sborník příspěvků. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2005. 320 s. ISBN 80-7248-329-3.

The Lost Heritage of Cultural Assets. The documentation, identification and repatriation of the cultural assets of WWII victims. Proceedings of the international academic conference in Brno (20.–21.11.2003). Edited by Mečislav Borák. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WWII Victims, Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, Tilia Publishers 2005. 187 s. ISBN 80-7285-054-7, 80-86904-00-8.

2004

Starcie zbrojne polskiego i czechosłowackiego wojska pod Czacą 25 listopada 1938 roku. In: Od Zaolzia po Jaworynę. Rewindykacje graniczne jesienią 1938 roku. Pod red. Roberta Kowalskiego. Prace Komisji Historii Wojskowości, tom III. Nowy Targ, Polskie Towarzystwo Historyczne 2004, s. 69-100. ISBN 83-920393-6-X.

Tábory pro Poláky ve Slezsku (1939, 1942-1945). In: Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války. Sborník ze semináře konaného ve státním ústředním archivu v Praze dne 2. dubna 2004. Praha, Státní ústřední archiv 2004, s. 124-137. ISBN 80-86712-15-X.

Kulturní statky a problémy vlastnictví. Zkušenosti střední Evropy po roce 1989. Terezínské listy, 32, 2004, s. 85-94. ISBN 80-85433-93-1.

O restitucích kulturních statků obětí holokaustu. Soudobé dějiny, XI, 2004, č. 1-2, s. 282-299. ISSN 1210-7050.

Moravskoslezský kalendář na rok 2005. Ed. M. Borák a M. Tyrlík. Ostrava, Syndikát novinářů v nakladatelství Tilia 2004. 256 s. ISBN 80-86101-91-6, ISSN 1214-4487.

2003

České stopy v Gulagu. Z výzkumu perzekuce Čechů a občanů ČSR v Sovětském svazu. Opava, Slezské zemské muzeum 2003. 167 s. ISBN 80-86224-41-4.

České Slezsko 1938-1945. In: GAWRECKI, Dan a kol.: Dějiny Českého Slezska 1740-2000. Opava, Slezská univerzita 2003. II. díl, s. 369-404.

Vlastenectví Poláků v českých zemích za první a za druhé světové války. In: GEBHART, Jan - ŠEDIVÝ, Ivan (eds.): Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci). Praha, Karolinum 2003, s. 93-102.

Českoslovenští občané z území dnešní České republiky perzekvovaní v SSSR. In: BORÁK, Mečislav a kol.: Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Sborník příspěvků. Sešity ÚSD AV ČR sv. 38. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, s. 7-205.

Oskar Schindler ve službách abwehru na Ostravsku. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 21, 2003, s. 246-262. ISBN 80-86101-77-0, ISSN 0232-0967.

Historik Bořivoj Čelovský a jeho dílo. Slezský sborník, 101, 2003, č. 3, s. 163-194.

Orlovský farář Adolf Unger v pamětech Václava Vaška. Těšínsko, 46, 2003, č. 2, s. 21-22.

Wojciech Korfanty a Těšínsko v pamětech Jaroslava Šaldy. Těšínsko, 46, 2003, č. 2, s. 19-20.

Havárie polských letců Żwirka a Wigury v Těrlicku. Těšínsko, 46, 2003, č. 1, s. 15-19.

Těšínská nota v pamětech Ivo Stolaříka. Těšínsko, 46, 2003, č. 1, s. 30-31.

Śmierć na połoninach Zakarpacia. Kalendarz Śląski, 39/2003, s. 127-140.

Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich / Opolské a opavské Slezsko ve směru evropských standardů. Aktywność społeczna mieszkańców pogranicza / Společenská aktivita obyvatel pohraničí. Sborník příspěvků. Edičně připravil M. Borák. Opava, Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2003. 219 s. ISBN 80-7248-227-0.

Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Sborník příspěvků. Ed. M. Borák. Sešity ÚDV AV ČR sv. 38. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. 331 s. ISBN 80-7285-024-5.

Moravskoslezský kalendář na přestupný rok 2004. Ed. M. Borák a M. Tyrlík. Ostrava, Syndikát novinářů v nakladatelství Tilia 2003. 256 s. ISBN 80-86101-84-3.

K poctě historika mnichovské konference. Sborník příspěvků k osmdesátinám Bořivoje Čelovského. Ed. M. Borák. Slezský sborník, 101, 2003, č. 3, s. 161-420. ISSN 0037-6833.

2002

Postih provinění vůči Židům před retribučními soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 (výsledky výzkumu). In: Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 a v některých zemích střední Evropy. (Sborník příspěvků). Praha–Opava, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Slezský ústav Slezského zemského muzea 2002, s. 363-373.

Mimořádný lidový soud Moravská Ostrava a projevy antisemitismu v jeho spisech. In: Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 a v některých zemích střední Evropy. (Sborník příspěvků). Praha–Opava, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Slezský ústav Slezského zemského muzea 2002, s. 52-78.

Výzkum mechanismu mimosoudních perzekucí na Moravě a ve Slezsku v letech 1945-1954. In: Internačné formy politickej perzekúcie II. Zborník referátov a utajovaných dokumentov. Košice, LAVKO whitespace-pre Klub Slovenského zväzu VTNP PTP 2002, s. 43-62.

Spisy mimořádných lidových soudů z let 1945–1948 v českých archivech a možnosti zkoumání židovské problematiky. In: Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. (Sborník příspěvků). Praha – Opava, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Slezský ústav Slezského zemského muzea 2002, s. 31-58.

Żwirkowisko – przemiany symbolu. In: Żwirkowisko. Historia i współczesność miejsca pamięci legendarnych lotników polskich Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Praca zbiorowa pod red. Józefa Szymeczka. Czeski Cieszyn, Kongres Polaków w Republice Czeskiej w wydawnictwie Olza 2002, s. 84-114.

Stav a perspektivy výzkumu dějin polské národnostní menšiny v ČSR (ČR). In: Polacy na Zaolziu (Poláci na Těšínsku) 1920-2000. Red. J. Szymeczek. Czeski Cieszyn, Kongres Polaków w Republice Czeskiej 2002, s. 31-48.

Památník letecké tragédie v Těrlicku - symbol proměn česko-polských vztahů na Těšínsku v letech 1932-1938. Časopis Slezského zemského muzea, série B, 51, 2002, s. 269-288.

Prameny k perzekuci české menšiny a československého exilu v bývalém SSSR v ruských archivech. Acta universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Historica, 31, 2002, s. 383-397.

Czechosłowaccy jeńcy wojenni w ZSRR 1945-1955 (problem weryfikacji narodowości i obywatelstwa w sowieckiej ewidencji). In: Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej. Łambinowicki Rocznik Muzealny, 25, Opole 2002, s. 109-120.

Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 a v některých zemích střední Evropy. (Sborník příspěvků). Ed. M. Borák. Praha–Opava, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Slezský ústav Slezského zemského muzea 2002. 396 s.

Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. (Sborník příspěvků). Ed. M. Borák. Praha – Opava, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Slezský ústav Slezského zemského muzea 2002. 198 s.

2001

Odboj na území českého Slezska v letech 1938-1945. In: Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Zost. D. Baranová, D. Tóth. Liptovský Mikuláš, Tranoscius whitespace-pre Múzeum SNP v Banskej Bystrici 2001, s. 69-79.

Materiály k perzekuci československých občanů ve 30.-50. letech v SSSR v ruských archivech. In: Vězeňské systémy v Československu a ve střední Evropě 1945-1955. Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 28.-29.11.2001 v Praze v rámci grantového projektu GA ČR č. 409/99/0374. Ed. D. Janák. Opava, Slezské zemské muzeum 2001, s. 76-86.

Slezsko v letech 1938-1945. In: Dějiny Českého Slezska 1740-2000. III. pracovní svazek 1938-2000. Ed. D. Gawrecki. Opava, Slezská univerzita 2001, s. 441-477.

Archivní fondy k retribučnímu soudnictví v České republice. In: Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945-1955. Sborník z mezinárodního semináře konaného dne 25. 10. 2000 v Praze v rámci grantového projektu GA 409/99/2000. Příloha časopisu České vězeňství č. 3/2001. Praha 2001, s. 150-175.

Vyústění koncepcí českého a polského národního odboje na Těšínsku. In: Válečný rok 1944. Příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 19. - 20. října 1999 v Praze. Připravila Z. Zudová-Lešková. Praha, Ministerstvo obrany ČR - AVIS 2001, s. 160-164.

Situace židovského obyvatelstva na území českého Slezska v době okupace (1938-1945). In: Židé ve Slezsku. Český Těšín, Muzeum Těšínska 2001, s. 142-152.

The situation of the Jewish Population in the Territory of Czech Silesia during the Occupation 1938-1945. In: Jews in Silesia. Ed. by M. Wodziński and J. Spyra. Kraków, Księgarnia Akademicka 2001, s. 181-192.

Změny v postavení židovské městské komunity v Ostravě (1938-1945). Česko-slovenská historická ročenka 2001, Brno, Česko-slovenská /Slovensko-česká/ komise historiků ve vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně 2001, s. 85-91.

Sytuacja ludności żydowskiej na obszarze czeskiego Śląska w okresie okupacji (1938-1945). Śląsk Opolski, 11, 2001, nr 2 (44), s. 38-44.

Únos „bílého orla“. Incident u polského konzulátu v Moravské Ostravě 26. 12. 1939. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 20/2001, s. 466-472.

Spor o Těšínsko a Karel Čapek. Těšínsko, 44, 2001, č. 2, s. 26-27.

Nucené nasazení Poláků na práce do Říše v letech 1939-1945 (s přihlédnutím k Polákům z Těšínska). Slezský sborník, 99, 2001, s. 95-108.

Porwanie Orła białego. Kalendarz Śląski, 37/2001, s. 133-138.

Największa zbrodnia w historii Zaolzia. Podróż do Miednoje. Kalendarz Śląski, 37/2001, s. 106-111.

2000

Česká historiografie k dějinám Těšínska za druhé světové války (1939-1945). In: Stan i potrzeby badań nad dziejami Śląska Cieszyńskiego. Pod red. I. Panica. Cieszyn, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Cieszynie 2000, s. 106-118.

Zločin v Katyni a jeho české a slovenské souvislosti. In: Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. Eds. M. Šesták a E. Voráček. Praha, HÚ AV ČR 2000, s. 505-522.

Wydarzenia „nocy kryształowej” i ich oddźwięk na terenach Czechosłowacji. In: Colloquium Opole ’98 - 60 rocznica pogromu Żydów w Niemczech. Opole, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu 2000, s. 49-60.

Druhá fáze delimitace hranic mezi Československem a Polskem na Těšínsku v listopadu 1938 (výběr dokumentů). Časopis Slezského zemského muzea, Série B, 49/2000, s. 51-94.

Problém dvojjazyčnosti na Těšínsku po roce 1990. Človek a spoločnosť, 3/2000, č. 1.

Fenomén tzv. vojenských táborů nucené práce v Československu a jeho mezinárodní souvislosti. Slezský sborník, 98/2000, s. 78-92.

Łotewska afera Pawła Kubisza. Kalendarz Śląski, 36/2000, s. 110-112.

Mata Hari z konsulatu. Kalendarz Śląski, 36, 2000, s. 184-186.

1999

Svědectví ze Životic. Druhá světová válka na Těšínsku a okolnosti životické tragédie. Český Těšín, Muzeum Těšínska 1999. 175 s. ISBN 80-902355-5-7.

Anti-Semitism and the Jewish Question in the Czech Lands in the Light of Documents of the Retribution Courts. In: The Holocaust Phenomenon. Conference Report of the International Scientific Conference. Prague - Terezín 1999, p. 108-113.

Antisemitismus a židovská otázka ve světle materiálů retribučních soudů. In: Fenomén holocaust. Sborník mezinárodní vědecké konference. Praha - Terezín 1999, s. 103-107.

Obrana republiky na Podkarpatské Rusi v letech 1938-1939. In: Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus. (Sborník z mezinárodní konference v Praze). Edice Podkarpatská Rus, sv. 21. Praha, Společnost přátel Podkarpatské Rusi v nakladatelství Česká expedice 1999, s. 87-95.

Odboj ve Slezsku. In: Rok 1942 v českém odboji. Sborník příspěvků z vědecké konference. Praha, Český svaz bojovníků za svobodu 1999, s. 60-62.

Zadržování přepravy válečného materiálu přes Československo do Polska v letech 1919-1920. In: Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej neipodległości 1918-1920. Pod red. K. Nowaka. Cieszyn, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Cieszynie 1999, s. 86-95.

Role Slezska v zahraničních vztazích ČSR vůči Německu a Polsku v letech 1918-1938. Společně s R. Žáčkem. In: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Sborník mezinárodní vědecké konference. Uspoř. J. Valenta, E. Voráček a J. Harna. Praha, Historický ústav 1999, s. 566-570.

Polská menšina v České republice. In: GABAL, I. a kol: Etnické menšiny ve střední Evropě. Konflikt nebo integrace. Praha, G plus G 1999, s. 120-127.

Rozmowy Polaków z Beneszem w sprawie polskich transportów wojskowych przez Czechosłowację w lipcu i sierpniu 1920 r. Pamiętnik Cieszyński, 14, 1999, s. 110-118.

Zavraždění ostravských skautů a jejich přátel v dubnu 1945. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 19/1999, s. 71-108.

Když byla cholera metlou lidstva. Těšínsko, 42/1999, č. 2, s. 15-19.

Boje československé armády na Slovensku a Podkarpatské Rusi (říjen 1938-březen 1939). Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C-D, 2, 1999, s. 123-128.

Nieznane egzekucje Polaków. Kalendarz Śląski, 35/1999, s. 99-102.

1998

Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud v Ostravě (1945-1948). Ostrava, a. s. Moravskoslezský den a Syndikát novinářů Ostrava v nakladatelství Tilia 1998. 454 s. + 90 obr. příl. ISBN 80-86101-07-X.

Problémy polské menšiny v České republice v devadesátých letech. In: Národnostní menšiny a majoritní společnosti v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Ed. G. Sokolová a O. Šrajerová. Opava-Praha, Slezský ústav SZM a Dokumentační a informační středisko Rady Evropy 1998, s. 230-241.

Stav výzkumu dějin českého Slezska v období let 1938-1945. In: Slezsko v dějinách českého státu. Sborník příspěvků z vědecké konference k 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Ed. M. Borák. Opava, Tilia 1998, s. 283-291.

Stav a perspektivy výzkumu dějin Českého Těšína. Spoluautor Rudolf Žáček. In: Stan i perspektywy badań nad dziejami Cieszyna. Pod red. Idziego Panica i Krzysztofa Nowaka. Cieszyn, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Cieszynie 1998, s. 66-68.

Problematika historie Těšína. Spoluautor Rudolf Žáček. In: Stan i potrzeby badań nad dziejami Cieszyna. Pod red. Idziego Panica i Krzysztofa Nowaka. Cieszyn, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Cieszynie 1998, s. 62-65.

Ucieczka z transportu śmierci. Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Warszawa 1998, Nr 34, s. 193-196.

Neznámé dokumenty k činnosti tzv. Slezského odboje. Slezský sborník, 96/1998, č. 4, s. 297-308.

Koupaliště na hranici. Těšínsko, 41/1998, č. 4, s.20-21.

Spor o chatu pod Velkým Polomem. Těšínsko, 41/1998, č. 4, s. 9-10.

Umlčené zvony. Těšínsko, 41/1998, č. 2, s. 25-26.

Chystaný únos Andreja Hlinku. Tajná akcia poĺskej výzvednej služby. Historická revue. Časopis o dejinách spoločnosti. Bratislava, 9/1998, č. 7, s. 8-9.

Incident pod Tatrami 27. listopadu 1938 a delimitace hranic mezi Polskem a Česko-Slovenskem. Historie a vojenství, 47/1998, č. 5, s. 3-24.

Československo-polská „malá válka“ u Čadce 25. listopadu 1938. Historie a vojenství, 47/1998, č. 4, s. 65-90.

Pod opieką policji. Kalendarz Śląski, 34/1998, s. 138-139.

Ucieczka z transportu śmierci. Kalendarz Śląski, 34/1998, s. 126-129.

Slezsko v dějinách českého státu. Sborník příspěvků z vědecké konference, pořádané pod záštitou prezidenta České republiky Václava Havla u příležitosti 50. výročí Slezského ústavu SZM v Opavě. Ed. M. Borák. Šenov u Ostravy, Tilia 1998. 441 s.

1997

Z historie Poláků v České republice. In: Češi, Slováci a Poláci na Těšínsku a jejich vzájemné vztahy. Opava, Slezský ústav SZM v Opavě v nakladatelství Tilia 1997, s. 22-32.

Krmelín za druhé republiky, za války a nacistické okupace (1938-1945). In: Dějiny Krmelína. Brušperk, Obecní úřad v Krmelíně 1997, s. 121-133.

Dlaczego kłamał Franciszek Hajek? Biuletyn Katyński, 1997, nr. 42, s. 55-69.

Zábor Těšínska a první fáze delimitace hranic mezi Československem a Polskem (výběr dokumentů). Časopis Slezského zemského muzea, Série B, 46/1997, s. 206-248.

Humanitární akce nebo provokace? Polská potravinová pomoc Těšínsku v červnu 1945. Těšínsko, 40/1997, č. 1, s. 10-14.

Obrana Podkarpatské Rusi (říjen 1938-březen 1939). Česko-slovenská historická ročenka 1997, Brno, Česko-slovenská (Slovensko-česká) komise historiků ve vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně 1997, s. 165-178.

Ruské protisovětské středisko v Ostravě za druhé světové války. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 18/1997, s. 256-258.

Internační tábor „Hanke“ v Moravské Ostravě v roce 1945. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 18/1997, s. 88-124.

Opožděný „únos“ Andreje Hlinky. Slovanské historické studie. 23/1997, s. 63-67.

Nieudana misja. Kalendarz Śląski, 33/1997, s. 69-75.

Czy Polacy chcieli porwać Hlinkę?. Kalendarz Śląski, 33/1997, s. 141-146.

1996

Tábory nucené práce v ČSR 1948-1954. Spoluautor Dušan Janák. Opava, Slezský ústav SZMO v nakladatelství Tilia 1996. 285 s. ISBN 80-902075-4-5.

Polská menšina v České republice. In: Menšiny v ČR a v sousedních zemích z perspektivy integrace ČR do Evropské unie (Menšiny v ČR a v Evropě). Praha, Ústav mezinárodních vztahů MZV 1996, s. 105-119.

Stosunki czesko-polskie w świadomości Polaków na Śląsku Cieszyńskim po 1989 roku. In: Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju. Materiały z konferencji międzynarodowej Opole-Ostrawa 19-21 kwietnia 1995 r. Pod red. Krystiana Heffnera i Wiesława Drobka. Opole, Panstwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu 1996, s. 63-69.

Únos Andreje Hlinky. Těšínsko, 39/1996, č. 4, s. 7-11. (Polský překlad: Czy Polacy chcieli porwać Hlinkę? Kalendarz Śląski, 33/1997, s. 141-146.)

Dvě zprávy o Těšínsku v roce 1945. Těšínsko, 39/1996, č. 2, s. 29-30.

Válečné matriky z Karvinska. Těšínsko, 39/1996, č. 2, s. 28. (Polský překlad: Wojenne metryki. Głos Ludu, 2 kwietnia 1996 r.)

Česká diverze na Těšínsku v letech 1938-1939. Slezský sborník, 94/1996, č. 1, s. 45-53.

Česko-slovensko-polské vztahy v letech 1938-1939. Příspěvky z mezinárodní konference. Slezský sborník, 94/1996, č. 1, s. 1-100.

Kratochvilný kalendář historický Moravskoslezského dne na obyčejný rok 1997. Ostrava, a. s. Moravskoslezský den 1996. R. 4. Za socialismu. Ed. M. Borák a M. Tyrlík. 256 s.

1995

Příprava a průběh niských transportů. In:_ Nisko 1939/1994. Mezinárodní vědecká konference Akce Nisko v historii „konečného řešení židovské otázky“ k 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů_. Sborník referátů. Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 1995, s. 100-105.

Úvodem. In: Cesty a osudy bohumínských odbojářů 1938-1945. Bohumín, Český svaz bojovníků za svobodu v Bohumíně 1995, s. 4-6.

Předchůdci Havířova v letech 1938-1945. In: Havířov. Havířov, Městský úřad Havířov, Muzeum Těšínska v Českém Těšíně a Slezský ústav SZM v Opavě 1995, s. 61-69.

Les conflits du passé dans la mémoire de la minorité polonaise en République tchèque après 1989. La Nouvelle Alternative. Revue pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de l‘Est. Paris, Juin 1995, No 38, p. 34-36.

Ostravští rodáci oběťmi zločinu NKVD v Katyni. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 17/1995, s. 152-163.

Poláci v České republice po roce 1989 a sporná místa česko-polských vztahů. Slezský sborník, 93/1995, č. 1-2, s. 67-70.

Činnost Mimořádného lidového soudu Moravská Ostrava v letech 1945-1948. Časopis Slezského zemského muzea, Série B - Vědy historické, 44/1995, č. 1, s. 64-90.

Opava - centrum českého Slezska. In: Vencálek, J. a kol: Severní Morava a české Slezsko. Geografie místního regionu pro základní školy. Český Těšín, vyd. Olza 1995, s. 66.

Kratochvilný kalendář historický Moravskoslezského dne na přestupný rok 1996. Ostrava, a. s. Moravskoslezský den 1995. R. 3. Za války a po ní. Ed. M. Borák a M. Tyrlík. 256 s.

1994

Transport do tmy. První deportace evropských Židů. Úvodní slovo Václav Havel. Ostrava, a. s. Moravskoslezský den 1994. 223 s.

„Polenlágry“ − zvláštní druh nacistických koncentračních táborů ve Slezsku. Těšínsko, 37/1994, č. 4, s. 24-27.

Svědectví ze Slovenska. Těšínsko, 37/1994, č. 3, s. 18-20.

Zapomenutí hrdinové. Osudy letců z Těšínska na západní frontě. Těšínsko, 37/1994, č. 1, s. 7-14.

Pierwsze dni okupacji hitlerowskiej na Śląsku Cieszyńskim. Pamiętnik Cieszyński, 9/1994, s. 132-143.

Wilhelm Kosarz i „czeska czwórka“. Kalendarz Śląski, 30/1994, s. 69-77.

W obcym mundurze. Kalendarz Śląski, 30/1994, s. 52-53.

Atak na tunel. Napad niemiecki na Przelęcz Jabłonkowską 26.VIII.1939 r.. Kalendarz Śląski, 30/1994, s. 35-41.

Kratochvilný kalendář historický Moravskoslezského dne na obyčejný rok 1995. Ostrava, a. s. Moravskoslezský den 1994. R. 2. Za první republiky. Ed. M. Borák a M. Tyrlík. 256 s.

1993

Ukradené vesnice. Musí Češi platit za 8 slovenských obcí? Spoluautor Rudolf Žáček. Český Těšín, Muzeum Těšínska v nakladatelství Sfinga 1993. 32 s. + 3 map. příl. ISBN 80-85491-43-5.

Orlová v letech 1938-1945. In: Dějiny Orlové. Orlová, Městský úřad v Orlové 1993, s. 112-114, 116-122, 129-140.

Odboj proti nacistickým okupantům. In: Dějiny Ostravy. Ostrava, Sfinga 1993, s. 378-388.

Joža Vochala a Slezský odboj. Práce a studie Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, 8/1993, s. 28-34.

Katyn dans la mémoire des Tchèques et des Polonais de Silésie. La Nouvelle Alternative. Revue pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de l‘Est. Paris, Décembre 1993, No 32, p. 28-31.

Trzy spowiedzi Franciszka Kozika. Suplement. Pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich w Krakowie. Kraków, kwiecień 1993, nr 22, s. 3-7.

Pamięć nie opuszcza żywych. Zwrot, 45/1993, nr 4, s. 8-15.

Nazistowska akcja likwidacyjna w Żywocicach (6 VIII 1944 r.) i jej sprawcy. Zaranie Śląskie, Katowice, Śląski Instytut Naukowy 1993, 54/1991, nr 1-2, s. 47-64.

Tragédie slezských policistů. Těšínsko, 36/1993, č. 4, s. 11-19.

Zapomniany obóz. „Polenlager“ nr 83 w Beneszowie Dolnym. Kalendarz Śląski, 29/1993, s. 67-75.

Echa katyńskie. Kalendarz Śląski, 29/1993, s. 49-52.

Kratochvilný kalendář historický Moravskoslezského dne na obyčejný rok 1994. Ostrava, a. s. Moravskoslezský den 1993. R. 1. Za císaře pána. Ed. M. Borák a M. Tyrlík. 254 s.

Dějiny Orlové. Ed. M. Borák. Orlová, Městský úřad v Orlové 1993. 272 s.

1992

Těšínsko v letech 1938-1945. In: Nástin dějin Těšínska. Ostrava-Praha, Česká národní rada v nakladatelství Advertis 1992, s. 102-117. Polský překlad: Śląsk Cieszyński w latach 1938-1945. In: Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego. Przeł. Mieczysław Bałowski. Ostrawa-Praga, Komitet Czeskiej Rady Narodowej v Pradze 1992, s. 102-117.

Tábory nucené práce na Ostravsku. In: Internačné formy politickej perzekúcie. Zborník referátov, reminiscencií a autentických dokumentov. Košice, SZ PTP vo vydavatelstve LAUS Košice 1992, s. 25-33.

Zaolziańskie ofiary Katynia. Łambinowicki Rocznik Muzealny. Opole, 15/1992, s. 20-27.

Obyvatelé Těšínska oběťmi táborů a věznic v SSSR (výsledky výzkumu). Slezský sborník, 90/1992, č. 2, s. 108-120.

Mrtví od Charkova. Občané z Těšínska v Katyni číslo 2. Těšínsko, 35/1992, č. 1, s. 16-22.

Nástin dějin Těšínska. Red. Mečislav Borák a Dan Gawrecki. Praha-Ostrava 1992. 263 s. Polský překlad: Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego. Przełożyli Anna Maria Rusnok i Mieczysław Balowski. Opracowanie redakcyjne Mečislav Borák i Dan Gawrecki. Ostrawa – Praga 1992. 263 s.

1991

Symbol Katynia. Zaolziańskie ofiary obozów i więzień w ZSRR. Przeł. Otylia Toboła. Czeski Cieszyn, ZG PZKO Czeski Cieszyn 1991. 203 s.

Vraždy v Katyňském lese. Ostrava, Petit 1991. 123 s.

K činnosti ostravských komisí pro zařazování osob do TNP (1948-1953). Spoluautor Marie Janáková. In: Tábory nucené práce a další projevy perzekuce 1948-1954. Sborník z konference SÚ ČSAV a KH FF SU. Opava, Filosofická fakulta Slezské univerzity v Opavě 1991, s. 28-54.

Období let 1938-1945. In: Slezsko v dějinách českého státu. Stav a úkoly výzkumu. Opava, Slezský ústav ČSAV 1991, s. 225-261.

K výzkumu problematiky českého a polského národního odboje na odtrženém území Těšínska v letech 1938-1945. In: Slezsko v československo-polských vztazích 1918-1947. Opava, Slezský ústav ČSAV 1991, s. 50-54.

Katyň − neznámé souvislosti. Občané z Těšínska oběťmi zločinu NKVD. Těšínsko, 34/1991, č. 3, s. 10-15.

Svědectví o zastřelení anglického a kanadského letce u Moravské Ostravy v roce 1944. Ostrava. Příspěvky k dějinám a výstavbě Ostravy a Ostravska. 16/1991, s. 147-156.

Odboj proti nacistickým okupantům na Ostravsku v letech 1939-1945. Ostrava. Příspěvky k dějinám a výstavbě Ostravy a Ostravska. 16/1991, s. 30-54.

1990

Na příkaz gestapa. Nacistické válečné zločiny na Těšínsku. Ostrava, Profil 1990. 308 s. + 81 obr. příl. 48-016-90.

Předmluva. In: Čvanda, František: V nerovném boji. Ostrava, Profil 1990, s. 7-10.

Głos historii (Groby w Lesie Katyńskim, Obóz w Ostaszkowie, Obóz w Starobielsku). Szkice i dialog. Kwartalnik społeczno-kulturalny. Polish Evangelical Institut in Stockholm, 11/1990, nr 40, s. 32-40.

1989

1987

Odboj proti fašismu na odtrženém území Těšínska v letech 1938-1945. Autoreferát disertace. Opava, Slezský ústav ČSAV 1987. 32 s.

1986

Relacja z poszukiwania obozu. Głos Ziemi Cieszyńskiej, 26/1986, nr 27, s. 4.

Útěk z tábora v Dössel. Těšínsko, 29/1986, č. 1, s. 23-24.

1984

Po stopách partyzánů v Beskydech. Ostrava 1984. 41 s. + 14 map. příl.

1983

Přehled dějin KSČ v Severomoravském kraji v datech 1848-1981. Spoluautor Dušan Janák. Ostrava, Profil 1983. 792 s.

1980

Zločin v Životicích. I. vyd. Ostrava, Profil 1980. 142 s. - II. vyd. Ostrava, Profil 1984. 148 s. (Polský překlad: Zbrodnia w Żywocicach. Przeł. Jiří Damborský. Głos Ludu 3 lipca - 20 października 1984 r.)

1979

Dohra životické tragédie. Vlastivědné listy, 5/1979, č. 1, s. 5-7.

K 35. výročí životické tragédie. Těšínsko, 22/1979, č. 2, s. 1-3.

Svědectví o životické tragédii. Časopis Slezského muzea, Série B - Vědy historické, 28/1979, č. 1, s. 25-39 + 1 příl.

1978

Životická tragédie. Karviná, Okresní vlastivědný ústav v Českém Těšíně, odbor kultury ONV v Karviné a Muzeum revolučních bojů a budování socialismu v Ostravě 1978. 32 s. (Polský překlad: Żywocicka tragedia. Przeł. Jiří Damborský. Ostrawa, Muzeum Walk Rewolucyjnych i Budownictwa Socjalizmu 1979. 50 s.)

1976

Město a výstava. Spoluautoři Jitka Noušová a Josef Horázný. Ostrava, Park kultury a oddechu města Ostravy 1976. 157 s.

1971

20 let družstva umělecké výroby Zlatník. Ostrava, DUV Zlatník 1971. 38 s.

Kontakt