Ediční a redakční činnost

Ediční a redakční činnost

Tato stránka obsahuje soupis děl, na nichž se Mečislav Borák podílel editorskou nebo redakční činností. Vzhledem k možné ochraně autorských práv jsou zde ke stažení zpřístupněny pouze veřejně dostupné texty.

Pro citace prosím vždy použijte oficiální tištěnou verzi textu.

2017 | 2014 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 1998 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992

2017

Boľšoj terror v Ukraině 1937–1938 gg.: češskoje izmerenije

Spolueditor Mečislav Borák. Praga – Kijev, Institut po izučeniju totalitarnych režimov italic Otraslevoj gosudarstvennyj archiv SB Ukrainy 2017 (v tisku).

Viz též příspěvek MB v tomto sborníku.

2014

Osudy válečných deponátů / The Fate of Wartime Deposits

Vladimír Drbohlav – Vanda Drbohlavová – Helena Krejčová – Johana Prouzová – Mario Vlček: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1 / Museum of Decorative Arts, Prague, Volume 1. Odpovědný redaktor Mečislav Borák / Edited by Mečislav Borák. Praha / Prague, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. / Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WWII Victims, p.font-bold.o., 2014. 266 s. ISBN 978-80-905703-1-3.

„The West“ Versus „The East“ or The United Europe?

Edited by Mečislav Borák. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of WWII Victims, p.font-bold.o, 2014. 213 p. ISBN 978-80-905703-0-6.

2010

Siegfried Blumenthal

Život v realitě a mimo ni / Life In and Oustside Reality

Helena Krejčová – Mario Vlček: Protižidovská opatření v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu loupeže majetku Siegfrieda Blumenthala a torzo jeho sbírky stříbra v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně / Anti-Jewish measures in the Protectorate of Bohemia and Moravia: The looting of Siegfried Blumenthaľs property and part of his silver collection at the Museum of Applied Arts in Brno. Odpovědný redaktor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. italic., v nakladatelství G plus G v Praze 2010. 223 s. ISBN 978-80-7285-130-0.

Obsah knihy.

2009

Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století / Czeska polonistyka italic polska bohemistyka na przełomie stuleci

Red. Mečislav Borák a Ryszard Gładkiewicz. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2009. 299 s. ISBN 978-80-7308-298-7.

Výkupné za život / Lives for Ransom

Helena Krejčová – Mario Vlček: Vývozy a vynucené dary uměleckých předmětů při emigraci židů z Čech a Moravy v letech 1938–1942 (na příkladu Uměleckoprůmyslového musea v Praze) / Exports and forced donations of works of art during the emigration of Jews from Bohemia and Moravia 1938–1942 (the case of the Museum of Decorative Arts in Prague). Odpovědný redaktor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války v Praze v nakladatelství Tilia v Šenově u Ostravy 2009. ISBN 978-80-7285-111-9.

2008

Restitution of Confiscated Art Works — Wish or Reality?

Documentation, identification and restitution of cultural property of the victims of World War II. Proceedings of the international conference held in Liberec on 24–26 October, 2007. Edited by Mečislav Borák. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WW II Victims, Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences in Tilia Publishers, 2008. 302 p. ISBN 978-80-7285-100-3 , 978-80-7285-099-0.

Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů. Přání nebo realita?

Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Liberci (24. – 26. října 2007). Editor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v. v. italic., v nakladatelství Tilia 2008. 305 s. ISBN 80-7285-069-5, 80-7285-068-7.

Memories Returned

Helena Krejčová, Mario Vlček: Jewish Property at the Museum of Decorative Arts, Prague. (Translation of the opening pages, introductory study and editorial notes from the Czech-language publication Návraty paměti). Executive editor Mečislav Borák. Prague and Šenov u Ostravy, Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of World War II Victims and Tilia Publishers 2008. 80 p. ISBN 978-80-7285-096-9.

2007

Śląsk Opolski italic Opawski w Unii Europejskiej / Opolské a opavské Slezsko v Evropské unii

Problemy pierwszych lat czlonkostwa w stosunku do przemian społecznych / Problémy prvních let členství se zřetelem na společenské proměny. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, kterou uspořádaly Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Ústav politologie a Ústav filozofie a sociologie Opolské univerzity v Opolí ve dnech 10. a 11. listopadu 2006 v Opavě. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Slezská univerzita v Opavě (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav veřejné správy a regionální politiky) 2007. 282 s. ISBN 978-80-7248-432-4.

Viz též příspěvek MB v tomto sborníku.

Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956)

Sborník studií. Edičně připravil Mečislav Borák. Část I. – Vězni a popravení. Část II. – Zajatci a internovaní. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007. 262 s. + 396 s. ISBN 978-80-86224-64-0 (Slezské zemské muzeum), ISBN 987-80-7248-428-7 (Slezská univerzita).

Viz též příspěvek MB v tomto sborníku.

Výzkum perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956)

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, pořádané Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Národním archivem České republiky a Slezským zemským muzeem 30. listopadu 2006 v Praze. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Slezské zemské muzeum 2007. 278 s. ISBN 978-80-86224-63-3.

Helena Krejčová, Mario Vlček: Návraty paměti

Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Odpovědný redaktor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v.v.italic., v nakladatelství Tilia 2007. 359 s. ISBN 978-80-7285-083-9, 978-80-86904-24-5.

Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu

Odpovědný redaktor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v nakladatelství Tilia 2007. 193 s. ISBN 978-80-7285-082-2, 978-80-86904-23-8.

Obsah knihy.

Budoucnost ztraceného kulturního dědictví

Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statkůobětí II. světové války. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Českém Krumlově (22. – 24. 11. 2005). Editor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v nakladatelství Tilia 2007. 373 s. ISBN 80-7285-069-5, 80-86904-17-2.

2006

The Future of the Lost Cultural Heritage

The documentation, identification and restitution of the cultural assets of WW II victims. Proceedings of the international academic conference in Český Krumlov (22. – 24. 11. 2005). Edited by Mečislav Borák. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WWII Victims, Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, Tilia Publishers 2006. 385 p. ISBN 80-7285-068-7, 80-86904-16-4.

Ztracené dědictví

Příspěvky z „kulatých stolů“ na téma dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války. Editor Mečislav Borák. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v nakladatelství Tilia 2006. 95 s. ISBN 82-7285-067-9, 80-86904-13-X.

Viz též příspěvek MB v tomto sborníku.

Moravskoslezský kalendář na rok 2006

Ed. M. Borák a M. Tyrlík. Ostrava, Nakladatelství Tilia 2005. 256 s. ISBN 80-86904-06-7, ISSN 1214-4487.

2005

Śląsk Opolski italic Opawski w kierunku standardów europejskich / Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů

Regiony italic procesy integracyjne po wejściu do Unii Europejskiej / Regiony a integrační procesy po vstupu do Evropské unie. Sborník příspěvků. Edičně připravil Mečislav Borák. Opava, Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2005. 320 s. ISBN 80-7248-329-3.

Viz též příspěvek MB v tomto sborníku

The Lost Heritage of Cultural Assets

The documentation, identification and repatriation of the cultural assets of WWII victims. Proceedings of the international academic conference in Brno (20.–21.11.2003). Edited by Mečislav Borák. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WWII Victims, Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, Tilia Publishers 2005. 187 s. ISBN 80-7285-054-7, 80-86904-00-8.

2004

Moravskoslezský kalendář na rok 2005

Ed. M. Borák a M. Tyrlík. Ostrava, Syndikát novinářů v nakladatelství Tilia 2004. 256 s. ISBN 80-86101-91-6, ISSN 1214-4487.

2003

Śląsk Opolski italic Opawski w kierunku standardów europejskich / Opolské a opavské Slezsko ve směru evropských standardů

Aktywność społeczna mieszkańców pogranicza / Společenská aktivita obyvatel pohraničí. Sborník příspěvků. Edičně připravil M. Borák. Opava, Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2003. 219 s. ISBN 80-7248-227-0.

2003

Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR

Sborník příspěvků. Ed. M. Borák. Sešity ÚDV AV ČR sv. 38. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. 331 s. ISBN 80-7285-024-5.

Viz též příspěvek MB v tomto sborníku.

Moravskoslezský kalendář na přestupný rok 2004

Ed. M. Borák a M. Tyrlík. Ostrava, Syndikát novinářů v nakladatelství Tilia 2003. 256 s. ISBN 80-86101-84-3.

K poctě historika mnichovské konference

Sborník příspěvků k osmdesátinám Bořivoje Čelovského. Ed. M. Borák. Slezský sborník, 101, 2003, č. 3, s. 161-420. ISSN 0037-6833.

2002

Poválečná justice a národní podoby antisemitismu

Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 a v některých zemích střední Evropy. (Sborník příspěvků) Ed. M. Borák. Praha–Opava, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Slezský ústav Slezského zemského muzea 2002. 396 s.

Viz též dva příspěvky MB v tomto sborníku: první, druhý.

Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu

Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. (Sborník příspěvků) Ed. M. Borák. Praha – Opava, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Slezský ústav Slezského zemského muzea 2002. 198 s.

Viz též příspěvek MB v tomto sborníku.

1998

Slezsko v dějinách českého státu

Sborník příspěvků z vědecké konference, pořádané pod záštitou prezidenta České republiky Václava Havla u příležitosti 50. výročí Slezského ústavu SZM v Opavě. Ed. M. Borák. Šenov u Ostravy, Tilia 1998. 441 s.

1996

Česko-slovensko-polské vztahy v letech 1938-1939

Příspěvky z mezinárodní konference. Slezský sborník, 94/1996, č. 1, s. 1-100.

Kratochvilný kalendář historický Moravskoslezského dne na obyčejný rok 1997

Ostrava, a. s. Moravskoslezský den 1996. R. 4. Za socialismu. Ed. M. Borák a M. Tyrlík. 256 s.

Výtisk této knihy je možné si nechat zaslat (za drobný manipulační poplatek). Máte-li zájem, napište nám.

1995

Kratochvilný kalendář historický Moravskoslezského dne na přestupný rok 1996

Ostrava, a. s. Moravskoslezský den 1995. R. 3. Za války a po ní. Ed. M. Borák a M. Tyrlík. 256 s.

1994

Kratochvilný kalendář historický Moravskoslezského dne na obyčejný rok 1995

Ostrava, a. s. Moravskoslezský den 1994. R. 2. Za první republiky. Ed. M. Borák a M. Tyrlík. 256 s.

1993

Kratochvilný kalendář historický Moravskoslezského dne na obyčejný rok 1994

Ostrava, a. s. Moravskoslezský den 1993. R. 1. Za císaře pána. Ed. M. Borák a M. Tyrlík. 254 s.

Dějiny Orlové

Ed. M. Borák. Orlová, Městský úřad v Orlové 1993. 272 s.

Viz též příspěvek MB v tomto sborníku.

1992

Nástin dějin Těšínska

Red. Mečislav Borák a Dan Gawrecki. Praha-Ostrava 1992. 263 s.

Polský překlad: Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego. Przełożyli Anna Maria Rusnok italic Mieczysław Balowski. Opracowanie redakcyjne Mečislav Borák italic Dan Gawrecki. Ostrawa – Praga 1992. 263 s.

Viz též příspěvek MB v tomto sborníku.

Kontakt